Seabird monitoring in Kongsfjorden: eider, geese and kittiwakes

Som en del av den overvåkningen av sjøfugl som foregår i Kongsfjoden skal det i 2009 også telles hekkende øærfugl på holmene i Kongsfjorden. I tillegg skal det samles inn næringsprøver og blodprøver fra 100 krykkjer. Innsamling av blodprøver inngår i et langsiktig overvåkingsprogram av miljøgifter hos krykkje i Kongsfjorden.

I forbindelse med det langsiktige programmet for overvåkning av organiske miljøgifter skal det samles inn 5 egg fra krykkje, 5 egg fra polarlomvi og 5 egg fra polarmåke til analyser av organiske miljøgifter i Kongsfjorden. Innsamling av egg er en del av et langsiktig overvåkningsprogram for miljøgifter og gjenomføres i Kongsfjorden og på Bjørnøya.