Pyramiden (06)

Ved Pyramiden og nabofjellene i nord og sør synes Billefjordforkastningssona, en spektakulær forkastningssone, i forbindelse med en mangfoldig geologi og en nedlagt kullgruve.

Større kart

De karbonske lagene i fjellet Pyramiden blir tykkere østover mot trauets sentrum

a) De karbonske lagene i fjellet Pyramiden blir tykkere østover mot trauets sentrum som hadde den høyeste innsynkningsraten. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Cheopsfjellet, sett fra nord for Pyramiden

b) Cheopsfjellet, sett fra nord for Pyramiden. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Inngangen til gruva i Pyramiden drøye 400 meter oppe i lia, og transportbåndene som går opp dit fra byen

c) Inngangen til gruva i Pyramiden drøye 400 meter oppe i lia, og transportbåndene som går opp dit fra byen. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Pyramiden ligger nordvest i Billefjorden, sentrale Spitsbergen. Det er navnet til både et fjell og en nedlagt, russisk gruveby (bilde a). Helheten av den kompliserte geologien i området kan bare oppfattes når man går mye omkring i fjellene nord og sør for Pyramiden, men hovedtrekkene kan sees fra fjorden, utenfor Pyramiden (Mimerbukta) og inne i Petuniabukta.

Geologiske forhold

Billefjordforkastningssonen er en nesten nord-sør strykende svakhetssone i jordskorpen, hvor det har vært forkastningsbevegelser flere ganger i Svalbards geologiske historie siden sendevon. Kraftige bevegelser skjedde i sendevon (360–370 mill. år), midtre karbon (300–330 mill. år) og i tidligtertiær (55–65 mill. år) (bilde b).

I sendevon ble grunnfjellet i øst skjøvet bratt opp mot de røde devonske sandsteinsmassene i vest, og i midtre karbon skjedde innsynkningen av Billefjordtrauet (se lokalitetsbeskrivelse for Ebbadalen) langs en ny forkastning parallel med den første. Man ser at de karbonske lagene i fjellet Pyramiden blir tykkere østover mot trauets sentrum som hadde den høyeste innsynkningsraten (bilde a).

En grunnfjellsblokk ble stående igjen mellom de to forkastningene (synes godt i Cheopsfjellet fra nord i Petuniabukta). Oppe på denne grunnfjellsblokken ligger kullførende sandsteiner og leirskifre av tidligkarbonsk alder; dette kullet ble drevet i Pyramiden. Gruven har vært nedlagt siden 1998, men man kan lett se gruveinngangen drøye 400 meter oppe i lia og transportbåndene som går opp dit fra byen (bilde c).

Sør for Mimerbukta mangler grunnfjellsblokken, og man ser de karbonske lagene til Billefjordtrauet i øst med en direkte forkastningskontakt mot de røde, devonske lagene i vest. Begge blokker overleires av kalksteiner av senkarbonsk alder som nesten ikke er forkastet, bare brudd opp i mindre grad under en senere bevegelsesfase i forkastningen.

Last ned ekskursjonsguide Billefjorden (PDF 2,5 MB)

Vernekriterier og sårbarhet

  • Godt egnet til undervisningsformål, sedimentologi, stratigrafi og tektonikk
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning
  • Kombinert med kulturminner fra gruvedriften