Kapp Ekholm (21)

I området finnes et kvartært strandprofil i løsmasse som viser avsetninger ned til nest siste istid. Det finnes dessuten tallrike former av karst og uvanlige kvartære bergarter.

Større kart

Kystklippen sør for Kapp Ekholm

a) Kystklippen sør for Kapp Ekholm. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt

Doliner ved Kapp Ekholm, fyllt med vann

b) Flere av dolinene ved Kapp Ekholm er i dag tette i bunnen og fylt med vann. Foto: Odd Harald Hansen / Norsk Polarinstitutt

Det kvartære profilet ligger 2–3 km sør for Kapp Ekholm, på østsiden av Billefjorden. De andre elementene ligger i utgangen av Mathiesondalen på begge sider av elva.

Geologiske forhold

Kystklippen sør for Kapp Ekholm (bilde a) viser noen av de eldste snittene gjennom pleistocene glasiale sedimenter på Svalbard. Det opptrer avsetninger fra før siste istid, som altså ikke ble borterodert av isen, noe som er sjeldent på Svalbard. Det tyder på at breen kan ha hatt en kald basis i lange perioder.

I utgangen av Mathiesondalen ved Kapp Ekholm finnes det konsoliderte bergarter av kvartær alder. Det dreier seg om elvegrus med karbonat og gips som bindemiddel. Dette kommer fra forvitringen av de karbonske kalksteins- og gipslagene i Minkinfjellformasjonen som her danner undergrunnen.

Gipsen fra samme formasjon er også grunnen for karstdannelsen i området. Det finnes flere doliner ved Kapp Ekholm, flere av dem er i dag tette i bunnen og fylt med vann (bilde b).

Last ned ekskursjonsguide for Billefjorden (PDF, 2,5 MB)

Vernekriterier og sårbarhet

  • Godt egnet til undervisningsformål, kvartærgeologi, istidshistorie
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning