Internasjonalt samarbeid i Antarktis

Det er ingen land som har godkjent eigarskap i Antarktis. Styringa og forvaltninga av kontinentet og dei omkringliggande havområda skjer gjennom samarbeidsorganisasjonar og er forankra i fleire internasjonale traktatar. Antarktissamarbeidet er tufta på tre grunnpilarar – fred, forsking og vern av miljøet.

Antarktistraktaten har vore opphavet til fleire andre mellomstatlege avtaler, som – saman med sjølve traktaten – ofte vert omtala som «Antarktistraktatsystemet». Dette nettverket omfattar selkonvensjonen, konvensjonen for bevaring av marine levande ressursar i Antarktis og miljøprotokollen.