Internasjonalt samarbeid i Arktis

Samarbeidet i Arktis har fokusert på å utarbeide felles retningslinjer på tema der forholdene i Arktis krever særlige hensyn. Dette kommer til syne i felles retningslinjer for konsekvensutredninger om biologisk mangfold, for olje- og gassvirksomhet til havs, og for forebygging, beredskap og håndtering av miljøulykker. Det arbeides med en regional handlingsplan for vern av det marine miljø.