Klimaet i Antarktis har global betydning

De enorme islagte områdene i Antarktis fungerer som en global termostat som regulerer jordas klimasystem. Det hvite isdekket kjøler ned atmosfæren gjennom albedoeffekten, og tilsvarende absorberer den mørke havoverflaten varme fra solen og er avgjørende for havets varmebalanse. Kaldt overflatevann med høy saltholdighet synker ned i dyphavet og driver de store havstrømmene som frakter varme rundt om i verden. Sørishavet fanger også opp og lagrer karbondioksid fra atmosfæren, og spiller gjennom dette en betydelig rolle for karbonbalansen.

Utvekslingen av vann som foregår mellom Sørishavet og den store globale dyphavssirkulasjonen er en viktig brikke i det globale klimapuslespillet. Endringer i denne utvekslingen påvirker det globale klimaet, og følger av endringer i vindsystemene rundt Antarktis og påvirkning fra innlandsisen i Antarktis.

Sørishavet er viktig i verdens karbonkretsløp, gjennom koblingen mellom det fysiske klimasystemet og det marine økosystemet. Atmosfærisk CO2 tas opp i havet her og mer enn 40 % av det årlige gjennomsnittlige opptaket av CO2 skjer her. Modeller og observasjoner viser imidlertid at det skjer endringer over de siste 50 årene, og det tyder på at det her har vært en reduksjon i det totale CO2-opptaket de siste tiårene.[1][2]

Sørishavets opptaksevne for CO2 kan endres både som følge av oppvarmingen av havet (varmere vann tar opp mindre CO2), og som følge av endringer i sirkulasjon og koblinger i hav–luft–is systemet. Sørishavets framtidige rolle i karbonkretsløpet og resultatene av mulige endringer er derfor uklare.

Bidrag fra issmelting i Antarktis er svært avgjørende for vurdering av mulig framtidig stigning i havnivået. Spesielt er det breisen på den Vest-Antarktiske halvøy som ser ut til å tape masse. Studier har vist en sterk sammenheng mellom temperatur i Antarktis og globalt havnivå , som igjen er korrelert med globale temperaturer, gjennom de siste 520 000 årene.[3] Det forventes at Antarktis vil bidra til den forventede havnivåstigningen det neste århundret. Tapet av is langs kysten av Antarktis (kalving og smelting) er forventet å være større enn økningen på innlandsisen forårsaket av økt nedbør, slik at Antarktis totalt sett dermed vil fortsette å bidra til havnivåstigningen.[2] En kollaps av de antarktiske ismassene som er i kontakt med havet – der hvor berggrunnen ligger under havnivå – ville på kort sikt kunne gi en betydelig større havnivåstigning enn anslått. Foreløpig tilsier kunnskapen at en slik eventuell situasjon bare vil føre til noen tidels meter mer innenfor dette århundret.[2]

Referanser

  1. A.J. Turner et al. 2009. Antarctic climate change and the environment. Antarctic Science. DOI:10.1017/S0954102009990642.
  2. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2013. Fifth assessment report contribution.
  3. Eelco .J. Rohling et al. 2009. Antarctic temperature and global sea level closely coupled over the past five glacial cycles. Nature Geoscience 2, 500 - 504. DOI:10.1038/ngeo557