Hovedrapporten Klimaendringer i norsk Arktis – Konsekvenser for livet i nord

Arktisk råd-prosjektet «Arctic Climate Impact Assessment» (ACIA) har dokumentert at klimaet i vår del av Arktis endrer seg dobbelt så raskt som det globale klimaet, og at en må regne med at dette kommer til å fortsette.

Norwegian Arctic Climate Impact Assessment (NorACIA)

NorACIAs hovedutredning: klimaendringer i norsk Arktis

NorACIAs hovedutredning «Klimaendringer i norsk Arktis: konsekvenser for livet i nord» foreligger både på norsk og engelsk. Foto: Norsk Polarinstiutt

NorACIA var en norsk oppfølging av Arktisk råds Arctic Climate Impact Assessment, og foregikk fra 2005 til 2010. ACIAs hovedrapport i 2004 var den første helhetlige sammenstilling av kunnskap om klimaendringer i Arktis og etterlyste flere studier og en bedre forståelse av klimaendringene på regional skala. NorACIA har i tråd med disse anbefalingene søkt å samle og synliggjøre eksisterende kunnskap og utvikle ny kunnskap om klimaforhold i den norske delen av Arktis, samt identifisere hvilke kunnskapshull som bør tettes.

Innenfor rammen av NorACIA har det vært fokus på formidling, forvaltningsrådgivning og sammenstilling av kunnskap om klimaendringer i norsk Arktis. Hovedsiktemålet for NorACIA har vært å samle kunnskap om klimaendringer i regionen, som kan danne basis for videre vurderinger av tiltak forbundet med klimaendringer og konsekvensene av disse.

Hovedrapporten Klimaendringer i norsk Arktis – Konsekvenser for livet i nord ble lagt fram i mai 2010. Denne er også tilgjengelig på engelsk.

Nøkkelfunnene fra NorACIA

Publikasjoner

NorACIA har levert fem delutredninger innen fem temaer, som alle har undertittelen «Klimaendringer i norsk Arktis»:

I tillegg har NorACIA levert kunnskap gjennom en rekke andre mindre grunnlagsrapporter og dokumenter, og sammendragene fra alle delutredningene og hovedrapporten er tilgjengelig på engelsk og russisk.

Organisering

NorACIA-arbeidet var organisert gjennom en styringsgruppe ledet av Miljøverndepartementet (MD), med representanter fra Direktoratet for naturforvaltning (DN), Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Norsk Polarinstitutt (NP). Norsk Polarinstitutt har vært sekretariat for NorACIA.

Forespørsler angående NorACIA kan rettes til .