Miljøgifter i Antarktis

Nivåene av miljøgifter i Antarktis er generelt lavere enn ellers i verden. Dette gjelder både i luft, vann, sedimenter og i dyr og planter. Dette skyldes primært at det er mindre industri og jordbruk på den sørlige halvkule. Forholdene i Antarktis har betydning for hvordan miljøgiftene tas opp i miljøet, hvordan de spres og hva slags effekter de kan få. Antarktis er kaldt, har lite nedbør, ingen industri og kun et fåtall menneskelige bosettinger. Det som er av miljøgifter i Antarktis blir derfor først og fremst transport langveis fra (med atmosfære eller havstrømmer), og samler seg opp i is og snø. Det finnes per i dag få undersøkelser av nivå av miljøgifter i de marine næringskjedene i Antarktis.

Utslipp av miljøgifter som klorfluorkarboner har vært av størst betydning i Antarktis, da disse har bidratt sterkt til en reduksjon av ozonlaget over kontinentet. Dette har igjen hatt konsekvenser for dyre- og planteliv som blir utsatt for stråling. Hullet i ozonlaget over Antarktis overvåkes av blant annet National Aeronautics and Space Administration (NASA).

Ved smeltingen om sommeren frigjøres miljøgifter i snø og is primært fra året som gikk. Imidlertid er det bekymring knyttet til bieffekter av varmere klima, siden miljøgifter samlet opp i is, først og fremst, men også permafrost eller jord, kan bli frigjort over tid.

Fordi miljøgiftproblematikken hittil ikke har vært ansett som vesentlig i Antarktis  mangler det et overordnet overvåkingsprogram for miljøgifter her. Den antarktiske halvøya og Rossbukta er de mest undersøkte områdene.

Siste artikler om miljøgifter

Flere artikler om miljøgifter