Kilder til miljøgifter i Antarktis

Antarktis har ikke industri eller jordbruk og kun et fåtall bosettinger, som alle er forskningsstasjoner. Menneskelig aktivitet for øvrig er knyttet til fiskerier og turisme. Lokale kilder til forurensing er få. Hovedkildene til forurensning er derfor områder på kloden med høy befolkningstetthet og industriell aktivitet. Gjennom atmosfærisk sirkulasjon og havstrømmer transporteres miljøgiftene over store avstander.

Skogbrann i Brasil

FORURENSNING FRA SØR-AMERIKA Forurensing fra skogbranner i Brasil når Antarktis fire uker etter. Foto: Istockphoto

none

LOKAL FORURENSNING Forskningsstasjonene bidrar til lokal forurensning med utslipp fra husholdning, avløp og forbrenning. Foto: Arne Oddvar Bergdahl / Norsk Polarinstitutt

Atmosfærisk transport

Atmosfærisk transport er hovedkilden til miljøgifter i Antarktis. De nærmeste kildene befinner seg lengst sør i Sør- Amerika. Trollobservatoriet har kunnet spore målinger av aerosoler ved Troll tilbake til skogbranner som fant sted i Brasil fire uker tidligere. Utslipp fra tropiske områder har dermed kort transporttid til nordkysten av kontinentet.

Forurensing fra forskningsstasjoner

Forskningsstasjonene bidrar i tillegg til svært lokal forurensning som følge av utslipp fra husholdning, avløp og forbrenning. Det har hittil ikke vært noe systematisk forsøk på å modellere konsekvensene av lokale forurensningskilder, inkludert turistskip og utslipp i forbindelse med vitenskapelige aktiviteter på kontinental skala i Antarktis. Imidlertid har studier i tilknytning til enkeltstasjoner de siste årene fokusert mer og mer på miljøgiftbelastning.

Ved den argentinske Carlinistasjonen (tidligere Jubany) ble det påvist forhøyede nivåer av PAH, som kunne knyttes til dieselaggregater. I sedimentene ved den brasilianske forskningsstasjonen i Admiralbukta er det funnet tre ganger så høye nivåer av PAH som ved ubebodde områder. Sedimentprøver fra nærområdene til de amerikanske basene McMurdo og Palmer har vist at sedimentene er forurenset med både PCB og PAH. Nyere studier ved både McMurdo og Scottbasen (New Zealand) har påvist bromerte flammehemmere i både inneluft og avløpsvann ved basene. Alle disse forbindelsene er typiske miljøgifter i områder med menneskelig aktivitet.