Miljøgifter i norsk sektor i Antarktis

En grunnlagsundersøkelse med fokus på å screene miljøgifter i norsk sektor i Antarktis ble gjennomført i 2001 under Forskningsrådets program for Antarktis-forskning, NARE: Fluks av organiske miljøgifter gjennom lavere trofiske nivåer i det antarktiske næringsnett.[1].

Feltarbeid på Dronning Maud Land

FELTARBEID Feltarbeidet ble utført våren 2001 utenfor Dronning Maud Land.  Kart: Anders Skoglund / Norsk Polarinstitutt

Tabell 1

Tabell 1. Tabellen viser en oversikt over stasjoner, antall prøver og hvilke forbindelser det ble analysert for.  Illustrasjon: [1]

Figur 1

Figur 1. PCB i havvann utenfor Dronning Maud Land, 2001 NARE. Figur: [1]

Figur 2

Figur 2.  PCB i krill (Euphasia superba), 2001 NARE.  Figur: [1]

Feltarbeidet ble utført våren 2001 utenfor Dronning Maud Land. En rekke organiske miljøgifter ble undersøkt i havvann, havis, isalger, planteplankton, krill, dyreplankton og fisk. Tabell 1 viser en oversikt over stasjoner, antall prøver og hvilke forbindelser det ble analysert for. Prøveantallet er lavt for blant annet sjøis og sjøvann samt dyreplankton (hoppekreps). Det er derfor vanskelig å si noe sikkert om det reelle forurensningsnivået på bakgrunn av denne studien.

Resultatene av analysene viste at PCB i havvann hadde en klar profil som stemmer med langtransportert PCB, en dominans av lavklorerte PCB-forbindelser. Analysene ble foretatt på 32 ulike PCB-kongener, og 5 kongener ble ikke funnet i det hele tatt (PCB 122, 157, 189, 206 og 209). Av plantevernmidlene dominerte klordaner, deretter DDT (0,9–3,8 pg/l, tilsvarende tilstandsklasse 1, bakgrunnsnivå), men også HCH ble funnet i alle vannprøvene. DDT ble funnet i sin opprinnelige form, hvilket tyder på en aktiv kilde, muligens relatert til bruk i sørlige del av Afrika. Alle miljøgiftene ble funnet i lave konsentrasjoner.

Analysene av organiske miljøgifter i isalger fra to stasjoner viste forekomster av PCB, HCB og klordaner, alle i lave konsentrasjoner. Oppløsningen på analysene av isalger var lavere enn for havvann, slik at grensene for å avdekke dem var noe høyere. Det finnes ingen tilstandsklasser å sammenlikne med for isalger.

Dyreplankton og krill ble analysert for innhold av organiske miljøgifter. Det ble ikke funnet forskjeller i nivå mellom arter eller stasjoner. 13 PCB-kongener ble ikke påvist overhodet. DDT ble i likhet med isalgeprøvene funnet primært som opprinnelig DDT, hvilket tyder på kort transporttid siden nedbrytningen ikke er fullstendig. HCB og klordaner ble påvist i alle prøvene. Nivåene av PCB pg HCB var lavere enn eller sammenliknbare med andre studier fra Antarktis. Det finnes ingen tilstandsklasser å sammenlikne med for dyreplankton.

Nivåene av organiske miljøgifter var høyere i fisk enn krill. De samme PCB-kongenerne som var forhøyet i krill var også forhøyet i fisk. De fleste miljøgiftene som ble analysert for, var til stede i fisk herunder DDT, klordaner, HCB, HCH, PBDE, mirex men ikke BDE.

Konklusjonen fra sluttrapporten for dette NARE-prosjektet er at resultatene er verdifulle som grunnlagsundersøkelse for det marine økosystemet i norsk sektor i Antarktis.

Referanser

  1. J.L. Carroll, A. Evenset., K. Borgå, G.W. Gabrielsen, H. Kylin and S. Corsolino. NARE PROGRAMME PROJECT. Flux of organic contaminants through lower trophic levels of the Antarctic food web. Final report. Norges forskningsråd.