Effekter av miljøgifter

Det er påvist effekter av miljøgifter i dyr høyt oppe i næringskjedene fra Arktis. Påvirkning på hormon- og immunsystem, nedsatt reproduksjon og økt dødelighet hos avkom er noen dokumenterte effekter hos isbjørnpolarmåke, røye og grønlandssel. Svekket immunsystem og nedsatt reproduksjon viser at langtransporterte miljøgifter påvirker arktiske dyrebestander.  

Vi vet fortsatt for lite om kilder, spredning og effekter av miljøgifter, og da spesielt om hvordan klimaendringer kan påvirke forurensningssituasjonen i Arktis.

Forskningen på dette området er utfordrende, blant annet fordi frittlevende dyr alltid er eksponert for en blanding av miljøgifter, som hver for seg kan ha svært ulike effekter på hverandre og på de organismene som de påvirker.

Kunnskap om transport av miljøgifter, opptak av miljøgifter og utvikling over tid i arktiske organismer er svært viktig både for næringsaktører (for eksempel fiskere og fiskeeksportører) og forvaltnings- og helsemyndighetene. Trygg mat er viktig for oss alle.

Siste artikler om miljøgifter

Flere artikler om miljøgifter