Effekter av miljøgifter på marine pattedyr

Nivåene av miljøgifter og deres nedbrytingsprodukter (metabolitter) er fremdeles høye i isbjørn, mens nivåene i ringsel er moderate.

Isbjørn

Det er påvist effekter fra stabile organiske miljøgifter på isbjørnens hormon-, vitamin-, enzym-, og immunsystem. Lavere konsentrasjonene av miljøgifter vil kunne bety at disse effektene avtar i årene som kommer. Siden isbjørnens kondisjon og mattilgang kan variere mye gjennom et år vil det være perioder hvor den vil være mer følsom for de fettløselige miljøgiftenes påvirkning.

Havisen er det viktigste jaktområdet for isbjørnen. Den primære trusselen mot isbjørn vil derfor være global oppvarming og smeltende havis. Hvis dette fører til dårligere fødetilgang, vil konsentrasjonen av miljøgifter kunne øke som en konsekvens av at isbjørnen må tære på sitt kroppsfett og forbrenne dette, men det er usikkert hvordan miljøgiftene vil påvirke isbjørnen i slike perioder. Endringer i typen byttedyr som følge av endret habitatbruk vil også medføre endringer i hvordan dyrene utsettes for ulike typer miljøgifter. Fremtidige studier vil kunne avdekke hvordan nivåer og effekter av ulike stoffer vil kunne bestemmes av endringer i habitatbruk som følge av klimaendringer.

Ringsel

Nivåene av PCB, DDT, bromerte flammehemmere og toksafen er betydeligere lavere i ringsel fra Svalbard enn i ringsel fra Østersjøen. På bakgrunn av dagens miljøgiftnivå hos ringsel på Svalbard er det ikke grunn til å tro at miljøgifter har effekter på dyrenes immun-, hormon eller reproduksjonssystem. Men siden ringselen kan ha perioder med lite mat og at den taper vekt under pelsskifte (moulting) siden den spiser lite, kan det ikke utelukkes at miljøgiftene i disse periodene kan påvirke helsen til ringseler på Svalbard.

Den primære trusselen mot ringsel er, i likhet med isbjørn, global oppvarming som smelter havisen. Ringsel er avhengig av is for fødsler, diing, hvile og for skifte av ham. Ringselen bruker kun is når den ikke er i havet, den legger seg aldri på land. I tillegg bruker den områder dekket av is til næringssøk. 

MOSJ-indikatorer (Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen):