Tilførsel av miljøgifter til polare strøk

Miljøgiftene føres til polare strøk via atmosfæren, havstrømmene og i Arktisk også med elver og is. Disse tre representerer de viktigste tilførselsveiene, men miljøgifter som transporteres ved hjelp av dyr som forflytter seg mellom polarområdene kan også ha en viss betydning.

noneMiljøgifter slippes ut i lufta eller dumpes i havet og føres til Arktis med luft- og havstrømmer, elver og is som smelter. Grafikk: AMAP

Atmosfærisk transport er den raskeste tilførselsveien for de fleste miljøgiftene som fraktes til polarområdene. Kildene for forurensningen i Arktis er stort sett å finne i Europa, Nord-Amerika og Asia.

Klimaendringer medfører endringer i værsystemene, som vindretning, nedbør og temperatur. Dette påvirker havstrømmene og elveavrenning som igjen påvirker atmosfærens transport av miljøgifter til Arktis.

Havstrømmenes egenskaper som tilførselsvei endres med forandring i temperatur, og dermed endres deres evne til å ta opp forbindelser. Også elvetilførsel kan bli endret som følge av de pågående klimaendringene. Modellering har vist at et mulig utfall er at vannføringen i elvene Yenisei, Lena og Mackenzie vil øke, og vannføringen i Ob vil synke).[1] Dette vil igjen få konsekvenser for disse vannveienes betydning som tilførselsveier for miljøgifter.

Forskning

Norsk Polarinstitutts forskning på miljøgifter samler kunnskap som øker vår forståelse av forurensning, forurensningens kilder og biologiske effekter i europeisk Arktis. En viktig oppgave for instituttets forskere er kartlegging av nye miljøgifter i arktiske næringskjeder for å bidra til bla. Stockholmkonvensjonen.

Mer om vår forskning på miljøgifter

Siste artikler om miljøgifter

Flere artikler om miljøgifter