Naturmangfold i Arktis

Sammenlignet med mange andre tundraøkosystemer i tilsvarende klimasoner, har Svalbards næringsnett relativt lav kompleksitet. Den isolerte geografiske plassering av øygruppen, muligens sammen med enkelte klimatiske forhold, er hovedårsaken til dette. Kombinasjon av særegne miljøfaktorer og ulike habitater og naturtyper gjør imidlertid at det biologiske mangfoldet i havområdene ved Svalbard samlet sett er stort, sammenlignet med andre områder i Arktis på tilsvarende breddegrad.

Typisk for Arktis er lave temperaturer, lite nedbør, sterk sesongvariasjon i innstråling av sollys og tilgjengelighet av næringssalter. Forekomst av permafrost og sjøis er andre særtrekk.

Det kan være stor naturlige forskjeller i fysiske faktorer fra et år til et annet. Variasjon i fysiske faktorer gjennom året og mellom år påvirker primærprodusenter, byttedyr og predatorer både mht. forekomst, utbredelse og produksjon. Noen arter har kun tilhold i Arktis i deler av året eller i deler av sin livssyklus.

I Arktis er det nær kobling mellom økosystemer i havet og på land.

Forskning

Forskningen på naturmangfold omfatter en rekke forskningsfelt (for eksempel celle- og molekylærbiologi, fysiologi, økologi, atferdsbiologi, bevaringsbiologi, taksonomi og evolusjon) og ulike trofiske nivåer (fra virus og bakterier til store pattedyr).

Det er behov for kunnskap om økosystemenes struktur og funksjon og effekten av ulike typer påvirkning som økosystemet utsettes for, både naturlige og menneskeskapte. Dette forutsetter kjennskap til hvordan og hvorfor arter og populasjoners antall og utbredelse varierer.

Mer om vår forskning på naturmangfold

Miljøforvaltning

Norge har som målsetting at miljøforvaltningen skal være økosystembasert, dvs. at forvaltningen av de menneskelige aktivitetene skal ta utgangspunkt i de rammene som økosystemet setter for opprettholdelse av dets struktur, virkemåte og produksjon.

En påvirkning av et økosystem bør følgelig vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for, i lys av sammenhengene i økosystemene og deres funksjon.

Siste artikler om naturmangfold

Flere artikler om naturmangfold