Arktiske marine økosystemer

Typisk for Arktis er lave temperaturer, lite nedbør og sterk sesongvariasjon i innstråling av sollys. Fysiske faktorer påvirker bl.a. isdekket, snødekket (på isen) og næringssalter i vannmassene. Disse parameterne er avgjørende for omfanget av produksjonen i vannmassene.

Særlig vestkysten av Svalbard, men også store deler av Barentshavet, preges av tilførsel av varmt atlantisk vann sørfra. I enkelte områder kan det også være stor avrenning fra land som fører til stor tilførsel av sedimentpartikler. Kombinasjon av særegne miljøfaktorer og ulike habitater og naturtyper gjør at det biologiske mangfoldet i havområdene ved Svalbard samlet sett er stort, sammenlignet med andre områder i Arktis på tilsvarende breddegrad. Her finner man de fleste artene som er rapportert som viktige arktiske arter, hvorav flere har nasjonal og internasjonal verneverdi. 

Enkelte deler av havområdene ved Svalbard og i Barentshavet for øvrig, utpeker seg som særskilt produktive (for eksempel polarfronten, iskantsonen, brefronter og grunne bankområder).

En relativt stor andel av Svalbard er påvirket av sjøis sammenlignet med fastlandet. Dette påvirker oseanografiske prosesser, så vel som forekomst av arter.

Det er en nær kobling mellom økosystemer i havet og på land. Blant annet er det en utstrakt transport av energi fra sjø til land ved at hekkende sjøfugl bringer føde fra havet tilbake til land. I tillegg har noen sjøpattedyrarter tilhold på land i kortere eller lengre perioder i forbindelse med ungekasting og hårfelling. Drektige isbjørnbinner går i hi i snøen senhøstes.

Forskning

Forskningen på naturmangfold omfatter en rekke forskningsfelt (for eksempel celle- og molekylærbiologi, fysiologi, økologi, atferdsbiologi, bevaringsbiologi, taksonomi og evolusjon) og ulike trofiske nivåer (fra virus og bakterier til store pattedyr).

Det er behov for kunnskap om økosystemenes struktur og funksjon og effekten av ulike typer påvirkning som økosystemet utsettes for, både naturlige og menneskeskapte. Dette forutsetter kjennskap til hvordan og hvorfor arter og populasjoners antall og utbredelse varierer.

Mer om vår forskning på naturmangfold

Miljøforvaltning

Norge har som målsetting at miljøforvaltningen skal være økosystembasert, dvs. at forvaltningen av de menneskelige aktivitetene skal ta utgangspunkt i de rammene som økosystemet setter for opprettholdelse av dets struktur, virkemåte og produksjon.

En påvirkning av et økosystem bør følgelig vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for, i lys av sammenhengene i økosystemene og deres funksjon.

Siste artikler om naturmangfold

Flere artikler om naturmangfold