Vilkår for aktivitet på Troll

Rammebetingelser for aktører som ønsker å utføre aktivitet / etablere infrastruktur på eller med utgangspunkt i Troll, Norges nasjonale forskningsstasjon i Antarktis. Norsk Polarinstitutt har roller både som myndighetsutøver, arealforvalter og tjenesteleverandør.

Krav om melding

Aktører som planlegger aktivitet på Troll må levere en melding som inneholder de opplysningene som er nødvendige for at Norsk Polarinstitutt skal kunne vurdere den planlagte aktivitet opp mot de aktuelle rammebetingelsene og ta stilling til om tjenester som ønskes fra Troll kan ytes. 

Ingen tiltak eller aktivitet kan igangsettes før skriftlig godkjenning er mottatt. Endringer eller utvidelser i allerede godkjent aktivitet må meldes og kan ikke iverksettes før meldingen er vurdert.

Melding skal sendes senest ett år før oppstart. Melding sendes eller pr. post til Norsk Polarinstitutt, Postboks 6606 Langnes, 9296 Tromsø.

Troll er Norges nasjonale forskningsstasjon i Antarktis. Stasjonen driftes på helårsbasis av Norsk Polarinstitutt, hvis primære oppgave i Antarktis er planlegging og gjennomføring av statlig aktivitet og operasjoner, herunder forskning, kartlegging og overvåkning. Flystripen Troll Airfield, som er etablert i tilknytning til forskningsstasjonen, er øremerket vitenskapelige aktiviteter.

Forskningsstasjonen Troll

Arealbruk på Troll

Norsk Polarinstitutt skal som driftsansvarlig sikre at det samlede aktivitetsnivået, den videre infrastrukturutviklingen og arealbruken på Troll holdes innenfor en ramme som ivaretar hensynet til forskning, miljø og kapasiteten i basisinfrastrukturen på en formålstjenlig måte.[1]Norsk Polarinstitutt har derfor også ansvar for å godkjenne all infrastruktur som skal etableres på Troll og gjennom dette bl.a. forhindre unødig bruk av ressurser, ugunstig bruk av arealer og unødvendig påvirkning på omgivelsene.

Som et grunnlag for forvaltningen av arealbruken på Troll er det utarbeidet en arealbruksplan (PDF). All etablering av ny infrastruktur*, utvidelse eller vesentlig endring av eksisterende infrastruktur på Troll skal skje etter retningslinjene fastsatt i arealbruksplanen med tilhørende tekstdel. All basisinfrastruktur** på Troll skal eies av Norsk Polarinstitutt eller Statsbygg. Ingen andre aktører kan etablere eller eie slik basisinfrastruktur.

Ønske om etablering, utvidelse eller endring av infrastruktur innenfor arealplanområdet må meldes Norsk Polarinstitutt senest ett år innen oppstart.

Arealbruken ses i lys av det samlede aktivitetsnivået, og visse andre hensyn skal ivaretas. Før melding om etablering av ny aktivitet, utvidelse eller vesentlig endring av eksisterende arealbruk sendes til Norsk Polarinstitutt må den ansvarlige derfor avklare med andre aktører på Troll om tiltaket kan komme i konflikt med annen aktivitet. Norsk Polarinstitutt vil vurdere virkninger for egen aktivitet når meldingen mottas. Forhåndsavklaring med Norsk Polarinstitutt er derfor ikke nødvendig.

En tillatelse til arealbruk på Troll kan ikke overføres, leies ut eller på annen måte overlates til andre, hverken helt eller delvis.   

* Med infrastruktur menes alle fysiske strukturer som skal stå i kortere eller lengre tid, både over og under bakken. Containermoduler er å regne som infrastruktur når de etableres som faste strukturer eller det gjøres annet tilretteleggingsarbeid som gir strukturene en permanent karakter.

** Med basisinfrastruktur menes alle fasiliteter for overnatting, forpleining, hygiene, helse, energi mv. som enhver som oppholder seg på Troll er avhengig av.

Opplysninger som skal gis ved melding om etablering av infrastruktur

 • Hva ønskes etablert, utvidet, endret – beskrivelse av tiltaket
 • Plassering angis på kart. Grunnlagskart kan fås hos Norsk Polarinstitutt.
 • Beskrivelse og vurdering av virkning av tiltaket for andre aktører på Troll
 • Avklaringer med andre aktører på Troll (kopi av korrespondanse om dette vedlegges)
 • Beskrivelse av anleggsvirksomhet, tid, berørte områder, hvem utfører, utstyr og maskiner som planlegges brukt
 • Opprydningsplaner/avfallshåndtering
 • Beskrivelse av fremtidig behov for løpende basistjenester som oppstår pga. tiltaket
 • Beskrivelse av/oversikt over behov for tjenester som følge av den nye infrastrukturen for kommende sesong (både i forbindelse med transport, anleggsvirksomhet og drift). De konkrete behovene angis i eget skjema, jf. neste punkt.
 • I meldingen er det også ønskelig at det gis oversikt over eventuelle planer om etablering, utvidelse eller endring av annen infrastruktur som anses som sannsynlig utvikling innenfor den nærmeste femårsperioden.

Tjenester på Troll

Norsk Polarinstitutt kan tilby logistikk- og basistjenester til andre aktører som skal gjennomføre godkjent aktivitet på Troll under forutsetning av at det er tilgjengelig kapasitet og av at aktiviteten er av en slik art at den ligger innenfor de formål som forskningsstasjonen skal tjene. Forskningsaktivitet vil gis forrang dersom kapasitetsbegrensninger krever en prioritering mellom innmeldt aktivitet.

Norsk Polarinstitutt inngår skriftlig avtale om å yte slike tjenester med den enkelte aktør. For behov som strekker seg over flere år kan det inngås flerårig avtale, men da slik at priser justeres hvert år.

Avtaler om tjenesteytelser på Troll kan ikke overføres til eller benyttes av andre, hverken helt eller delvis, med mindre en slik rett fremgår av avtalen.

Transportlogistikk

Flystripen Troll Airfield driftes i perioden november–mars og er først og fremst beregnet for transport av folk og lettere cargo. Det går normalt ca. ett fly per måned.

Rundt 1500 tonn med last på båt transporteres hvert år til Troll. Det aller meste av dette blir lastet i Europa på egenchartret båt. Utsendelsen av last som skal gå med båt fra Europa starter rundt medio november fra Tromsø, med ankomst losseplass medio januar. All cargo blir losset på iskanten og deretter fraktet til Troll på beltekjøretøy.

Troll Airfield er kun tilgjengelig for fly på oppdrag fra nasjonale operatører som opererer i henhold til Miljøprotokollen til Antarktistraktaten. Fly som ikke oppfyller sikkerhets- og miljøkravene som stilles vil nektes tilgang til Troll Airfield.

Tjenester som tilbys på Troll

 • Støtte til forskning
 • Utleie av feltutstyr og personell
 • Kost og losji
 • Transport og lagringsmuligheter
 • Anleggstjenester inkludert utleie av anleggsmaskiner
 • Personell innenfor de fleste byggetekniske fagområdene
 • Verksted og teknisk assistanse
 • Legehjelp

 

Opplysninger som skal gis ved melding om tjenester

Hvilke tjenester ønskes ytt og tidsramme for disse.

Forskningsforespørsler

Som forskningsforespørsel regnes forespørsler fra vitenskapelige institusjoner som ønsker

 • å benytte seg av Norsk Polarinstitutts tjenester som beskrevet over til/fra/rundt/på forskningsstasjonen Troll eller i omegn, eller
 • å bruke Troll som base for å installere instrumenter innenfor arealplanområdet for Troll, eller
 • en kombinasjon av disse

I tilfeller hvor Norsk Polarinstitutt kan bistå etter forespørsel, vil det bli inngått en skriftlig avtale om dette.

Opplysninger som skal gis ved melding om forskningsforespørsler

 • Beskrivelse av forskningsprosjektet
  • Ansvarlig institusjon
  • Prosjekt ansvarlig
  • Prosjekt ansvarlig kontakt informasjon (telefon og epost)
  • Administrativt ansvarlig
  • Adresse, telefon og epost til ansvarlig institusjon
  • Prosjektets navn
  • Prosjektperiode
  • Antall deltagere
  • Involverte institusjoner
  • Er prosjektet en del av det nasjonale Antarktis programmet?
  • Kort prosjektbeskrivelse
  • Feltarbeidsperiode
  • Nærmere beskrivelse av feltarbeid
 • Overordnet beskrivelse av hvilke logistikk- og infrastrukturtjenester det vil være behov for. Detaljer kan gis senere i skjema om behov for tjenester.
  • Tidsplan
  • Transportbehov
  • Behov for overnatting/kost
  • Andre behov

Forskrift om miljøvern og sikkerhet i Antarktis

For å verne miljøet og bevare villmarkskarakteren og de estetiske verdiene i Antarktis skal all aktivitet skje i samsvar med Miljøprotokollen under Antarktistraktaten. For aktivitet på Troll er dette nærmere regulert i Antarktisforskriften. Alle som planlegger aktivitet i Antarktis skal sende melding om aktiviteten til Norsk Polarinstitutt med mindre aktiviteten allerede er godkjent av en annen stat som har tilsvarende bestemmelser og som er tilsluttet Miljøprotokollen.

Slik melding skal sendes så tidlig som mulig, og senest ett år før oppstart av aktiviteten. Videre stilles det blant annet krav om vurdering av miljøkonsekvenser, og beredskapsplaner og forsikring for sikkerhet for liv og helse og for akutt forurensning. 

Merk at det kreves særskilt tillatelse dersom aktiviteten skal foregå i et Antarctic Specially Protected Area (ASPA), eller dersom aktiviteten involverer håndtering eller forstyrrelse av flora eller fauna.

Etablering av infrastruktur og vesentlig endringer av etablert infrastruktur, inkludert anleggsarbeider, drift og annen aktivitet omkring infrastrukturen, skal også behandles etter Antarktisforskriftens regler.

Regelverk for aktivitet I Antarktis

Opplysninger som skal gis ved melding om vurdering etter Antarktisforskriften

 • Meldingen skal inneholde opplysninger om hvem som er ansvarlig for aktiviteten og aktivitetens omfang. Ved etablering av ny infrastruktur vil disse faktaopplysningene som regel være dekket av den informasjonen som gis for vurdering i henhold til arealbruksplan, annen aktivitet må beskrives særskilt
 • En foreløpig konsekvensutredning, jf. Antarktisforskriften § 16 (En vurdering av aktivitetens virkning på miljøet). På bakgrunn av denne vil Norsk Polarinstitutt vurdere om det er nødvendig å levere en fullstendig konsekvensutredning, jf. Antarktisforskriften § 17.
 • Opplysninger om hvilken teknologi og tiltak som vil bli benyttet for å begrense eventuelle skadelige virkninger på miljøet.
 • Opplysninger om hvordan kravene til forsikring eller likeverdig garanti i Antarktisforskriften § 12 skal være oppfylt før aktiviteten igangsettes.
 • Beredskapsplaner i henhold til Antarktisforskriften § 10 og 11 skal vedlegges dersom aktiviteten også skal foregå utenfor Troll. Aktivitet på Troll anses normalt dekket av Norsk Polarinstitutts beredskapsplaner under forutsetning av at andre aktører forholder seg til disse.

Betingelser for opphold på Troll

All aktivitet som skal utøves på Troll må være godkjent etter bestemmelsene i Miljøprotokollen under Antarktistraktaten, enten i Norge etter Antarktisforskriften eller etter tilsvarende regelverk hos annen traktatspart. Når aktiviteten er godkjent/tillatt av en annen traktatspart skal Norsk Polarinstitutt motta bekreftelse på slik godkjenning/tillatelse før aktiviteten på Troll kan starte opp.

Alle som skal oppholde seg i Antarktis må være kjent med og forholde seg til bestemmelsene i Antarktisforskriften.

Alle som skal oppholde seg på forskningsstasjonen Troll, inkludert eget og innleid personale, skal før avreise eller ved ankomst ha gjennomgått Norsk Polarinstitutts opplæring/introduksjon for personale som skal oppholde seg på Troll.

Alt personale må også forholde seg til gjeldende retningslinjer for driften av Troll, herunder bestemmelser om avfallshåndtering.

Alle som skal oppholde seg på Troll må levere legeattest og gi opplysninger om kontaktperson/pårørende i hjemlandet.

Vær oppmerksom på at enhver aktivitet i Antarktis skjer på eget ansvar og for egen risiko. Selv om det er fremlagt beredskapsplaner og legeattester Norsk Polarinstitutt ikke har hatt merknader til, har besøkende i Antarktis alltid selv ansvaret for egen sikkerhet. Gjennomføring av aktiviteten i samsvar med de vilkår og krav som er stilt av Norsk Polarinstitutt fritar ikke for erstatningsansvar, hverken etter Antarktisforskriftens erstatningsregler eller etter alminnelige erstatningsregler.