MOSJ - Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen

MOSJ (Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen) er en del av den statlige overvåkingen av miljøet i Norge. En viktig funksjon er å gi et grunnlag for å se om vi når de politiske målene som er satt for miljøutviklingen i nordområdene.

Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen har fokus på informasjon som er strategisk viktig for politikere og forvaltning. Men en grundig faglig forståelse av hva som skjer med miljøet, krever at vi også overvåker langt mer enn det som i øyeblikket kan synes mest beslutningsrelevant. Det skjer i det vi kan kalle tematiske overvåkingsprogrammer. Eksempler på slike er overvåking av luftforurensning i Ny-Ålesund, av fangst og bestander for kommersielle fiskeslag og av temperatur og nedbør på de meteorologiske stasjonene. Alle temaene som inngår i MOSJ er imidlertid ikke dekket opp med grundigere tematisk overvåking.

Der tematiske programmer finnes, velger MOSJ et utvalg av sentrale indikatorer og setter dem i sammenheng på tvers av fag og temaer. Det kan skape ny forståelse for sammenhenger mellom ulike typer miljøpåvirkninger og effektene i naturen.

Prosjektet er ledet av ei styringsgruppe med representanter fra miljødirektoratene og Sysselmannen på Svalbard. Miljørådgiver Stein Ø. Nilsen fra Norsk Polarinstitutt er redaktør for nettstedet.

Forskning danner grunnlaget

God miljøovervåking må bygge på forskning. Det er forskningen som kan fortelle oss hva som er mest relevant å overvåke, for eksempel når vi ønsker oss å finne indiaktorarter som kan gi et typisk bilde av et økosystem. Forskning er også nødvendig for å finne ut hvordan vi skal overvåke. Endelig trenger vi forskning for å kunne tolke og forklare dataene som samles inn gjennom overvåking. Dette er viktige grunner til at forskning må integreres tett sammen med  overvåkingsprogrammer.

Dataene som presenteres i MOSJ kommer fra mange leverandører som utfører overvåking. De største dataleverandørene er: Sysselmannen på Svalbard, Havforskningsinstituttet, Norsk Institutt for Luftforskning (NILU), Meteorologisk Institutt (MI), Norsk Institutt for naturforskning (NINA) og Norsk Polarinstitutt. Tolkingen på de enkelte temaene er utført av ei tolkingsgruppe i samarbeid med miljørådgiverne og forskningslederne på Norsk Polarinstitutt.