En av instituttets hovedoppgaver er å fungere som rådgivende instans for forvaltningen når det gjelder polare miljøspørsmål. I Antarktis er instituttet miljøforvaltningsmyndighet for all norsk aktivitet. Instituttet er også forvaltningsmyndighet etter verneforskriftene for Bouvetøya.

Rådgivning

Det er norske myndigheters mål at Svalbard skal være et av verdens best forvaltede villmarksområder. Norsk Polarinstitutt deltar i arbeidet for å nå dette målet gjennom faglige utredninger, råd og høringsuttalelser. I tillegg deltar instituttet i en rekke prosesser som støtter opp under forvaltningen av nordområdene og Antarktis.

Forvaltningsmyndighet

Norsk Polarinstitutt er Norges utøvende miljømyndighet i Antarktis. Det betyr at alle som planlegger aktivitet i Antarktis, skal kontakte instituttet på forhånd. Polarinstituttet har myndighet til å pålegge endringer i, utsette eller forby aktiviteter hvis de er i strid med regelverket. I tillegg skal instituttet føre tilsyn med at regelverket overholdes.

For Bouvetøya i sør gjelder egne forskrifter (Forskrift om ferdselsbegrensning på Bouvetøya). Norsk Polarinstitutt er her delegert myndighet fra Klima- og miljødepartementet til å gi tillatelser til bruk av terrenggående kjøretøyer og landing med luftfartøy, og til å dispensere fra andre bestemmelser i forbindelse med forskning eller andre, særlige tiltak. 

Som aktiv bidragsyter i prosesser og diskusjoner nasjonalt og internasjonalt er Polarinstituttet med på å videreutvikle og fastsette nye virkemidler i nord og sør basert på kunnskap og generell politikkutvikling.

Instituttet har ikke forvaltningsmyndighet i nord.

Høringsuttalelser