Geological mapping programme for Svalbard

Kontinuerlig geologisk kartlegging av de norske polarområder, med hovedvekt på Svalbard. Feltkartlegging og produksjon av geologiske kart og relaterte produkter, samt oppbygging av GIS.

Norsk Polarinstitutt har ansvar for Norges nasjonale kartleggingsaktiviteter i polarområdene, som inkluderer ikke-kommersiell geologisk kartlegging. Geologiske kartdata samles inn under feltekspedisjoner og gjennom samarbeid med internasjonale forskningsmiljøer. Kartleggingsprogrammet fokuserer også på viktige hull i regional geologisk kunnskap om Svalbard og stimulerer andre forskningsprosjekter ved å peke på relevante vitenskapelige problemer.

Geologisk kartlegging i nærmere forstand er registrering av ulike typer bergarter og løsmasser og deres geografiske fordeling, med en tolkning av bergartslagrekkens og strukturenes utvikling som er ansvarlige for denne fordelingen.

Resultatene er fremstilt i form av geologiske kart (f.eks. berggrunnskart, tektoniske kart, kvartærgeologiske kart, geomorfologiske kart, osv.) og tilhørende beskrivende tekster. Kart og kartbeskrivelser gir grunnleggende data om det geologiske innholdet og strukturene i et område, samt dets utviklingshistorie. Disse grunnleggende data brukes for videre forskning, undervisning, kommersielle undersøkelser av ressurser, samt ressurs- og naturforvaltning. Geologisk kartlegging i en bredere forstand er en full registrering av geologiske trekk ved et område, herunder undersøkelser av de prosessene som har dannet den nåværende geologiske oppbygningen.

Programmet fokuserer på kontinuerlig geologisk kartlegging av Svalbard, rettet mot produksjon og publisering av geologiske kart (digitale og trykte), med beskrivelser av området. Det tar også sikte på å produsere oversiktsverk som oppsummerer geologisk kunnskap under ulike aspekter. Slike oversiktsarbeider er vitenskapelig sammendrag og anmeldelser, standardiseringsverk av leksikon-type, og populærvitenskapelige publikasjoner. All stedfestet informasjon samles i GIS-databaser. Disse inkluderer sømløse, digitale kartdatabaser på ulike målestokker som er produsert og vedlikeholdt i samarbeid med Polarinstituttets miljødataseksjon.

Programdetaljer som er oppført her omhandler det aktuelle delprosjektet og oppdateres kontinuerlig.