Sist oppdatert: 3 oktober 2018

Barentshavet er et grunnhav med et gjennomsnittsdyp på 200 meter. Det dekker et område fra det dype Norskehavet i vest, med dyp over 2500 meter, til kysten av Novaja Semlja i øst og fra kysten av Nord-Norge og Russland i sør, til ca. 80° i nord."

kart over barentshavet

Barentshavet. Kart: Norsk Polarinstitutt

Flere steder er det dype renner som ofte karakteriseres av horisontal bløtbunn på grunn av sediment som akkumuleres. Mange banker og flak har derimot relativt liten sedimentering på grunn av sterk strøm. Nordgående havstrømmer transporterer atlantisk vann øst- og nordover, mens sørgående havstrømmer transporterer arktisk vann sørover. Tilførselen av atlantisk vann er med på å gjøre deler av området spesielt sammenlignet med andre arktiske områder på tilsvarende breddegrad. Det bidrar også til at disse delene av området er relativt lett tilgjengelig i store deler av året. Barentshavet er et av verdens mest produktive havområder, og det er få andre havområder som kan fremvise en tilsvarende rikdom når det gjelder hekkende sjøfugl. Minst 20 millioner sjøfugl har tilhold i Barentshavet sommerstid. Disse fordeler seg på 40 ulike arter og 1600 hekkekolonier. Barentshavet er et svært viktig område for norsk fiskerinæring, både som oppvekstområde for en rekke viktige fiskeslag og som høstingsområde. Gjennom de siste førti år har Barentshavet gitt en avkastning på mellom 1 og 3,5 millioner tonn fisk.

Fokusområde for Norsk Polarinstitutt

Norsk Polarinstitutts forskere studerer økosystemer, fugler og pattedyr og havisen i Barentshavsområdet, og våre miljøforvaltere har vært aktive i utarbeidelsen av forvaltningsplan for Barentshavet. BarentsPortal er et nettsted som gir førstehånds kunnskap om miljøet i norsk og russisk del av Barentshavet. Nettstedet er et samarbeid mellom norske og russiske forvaltnings- og forskningsinstitusjoner, og Norsk Polarinstitutt har prosjektledelsen på norsk side.