Norsk-russisk miljøsamarbeid

Norge og Russland har felles grense i Barentshavet – og ett helhetlig økosystem som innebære at landene har gjensidig ansvar for å bevare miljøet og sikre felles bestander av fugl, fisk og pattedyr som lever i havområdet.

Samarbeidet gjøres innenfor den norsk-russiske miljøvernkommisjonen og fiskerikommisjonen. I kommisjonen møtes partene for å diskutere aktuelle miljøsaker og for vedta et arbeidsprogram utarbeidet av forskere og forvaltere fra begge land. Arbeidsprogrammet har prosjekter innen havmiljø, naturmangfold, forurensning, grensenært samarbeid, kulturminner og radioaktivitet. Norsk Polarinstitutt har en sentral rolle i samarbeid innenfor havmiljø og biodiversitet.

Arktisk råd

Arktisk råd er et samarbeidsforum mellom de åtte arktiske landene. Under Arktisk råd finnes seks arbeidsgrupper som jobber med hver sine temaer. Arbeidsgruppene har toårige arbeidssykluser og rapporterer til et ministermøte, hvor alle utenriksministrene fra de åtte arktiske landene samt representanter for urbefolkningen møttes for å diskutere videre samarbeid for en bærekraftig utvikling og beskyttelse av det arktiske miljø. Arbeidsgruppene har ulike ekspertgrupper som jobber med spesifikke temaer. Norsk Polarinstitutt er aktiv bidragsyter inn i tre av disse; PAME, CAFF og AMAP.

Bred formidling av kunnskap til Arktisk rådIsbjørnavtalen

Isbjørn behandles forskjellig fra andre bjørner fordi forvaltningen av arten styres av en internasjonal overnskomst for bevaring av isbjørn – «isbjørnavtalen» – som ble undertegnet i Oslo i 1973. I henhold til avtalen forplikter Norge og de øvrige fire samarbeidspartene Canada, USA, Danmark og Russland seg til å treffe egnede tiltak for å beskytte de økosystemer isbjørnen er en del av.

Les mer om internasjonalt isbjørnsamarbeid