Sist oppdatert: 5 november 2021

Antarktis har et stort geologisk mangfold; fossilførende sedimentære bergarter, lava og dypmagmatiske bergarter, en rekke ulike metamorfe bergarter, samt aktive vulkaner og glasiale avsetninger.

Geologien i Dronning Maud Land

Dronning Maud Land er området mellom 20° vestlig til 45° østlig lengde som utgjør Norges territoriale krav i Antarktis. Det utgjør nærmere 1/6 av det antarktiske kontinentet.

En rekke nunataker og fjellmassiver ligger mellom 100–200 kilometer fra iskanten og strekker seg parallelt med kysten. Geologien i Dronning Maud Land har gjennom de siste tiårene vært kartlagt og beskrevet av norske, tyske, sør-afrikanske, japanske, indiske og russiske geologer.

Norsk Polarinstitutt har nasjonalt ansvar for kartlegging av det norske kravområdet i Antarktis, som inkluderer geologisk kartlegging og forskning.

Hvorfor kartlegger Norsk Polarinstitutt geologien her?

Norsk Polarinstitutts mandat er blant annet å forske og levere faglig kunnskap til norske myndigheter. Vi skal være til stede i Antarktis og innhente kunnskap om naturmiljøet for å kunne forvalte og ivareta området på best mulig måte.

Geologene kartlegger geologien og lager geologiske kart over de norske fjellområdene. Kartlegging er en nasjonal oppgave og i Antarktis kartlegger vi kravområdet vårt.

Geologien i Antarktis er av internasjonal interesse fordi kontinentet er en viktig brikke i jordas utvikling som er svært lite utforsket.

Fjellmassiver og nunataker

Selv om det meste av Antarktis er dekket av is, stikker store fjellkjeder opp av iskappen. Fjellene, som kalles nunataker, er helt fri for vegetasjon, blankpolerte og fullstendig blottlagt. Det gir geologene en unik mulighet til å studere prosessene som har dannet bergartene.

Nunataket Jutulsessen

Jutulsessen er en nunatak i Gjelsvikfjella i Fimbulheimen som ligger mellom to isfall i øst og sørvest. Den norske forskningsstasjonen Troll ligger på 1270 moh. på vestsiden av Jutulsessen.

De eldste bergartene, granittisk gneis og migmatitt, er 1130–1180 millioner år. Senere, under den pan-afrikanske fjellkjededannelsen for ca. 500 millioner år siden, ble gneisene omdannet under amfibolitt- og granulitt facies. Langs østsiden av Jutulsessen, og også andre steder, kan man se strukturer som viser at bergartene har vært delvis oppsmeltet.

Stabben er en imponerende fjellformasjon med 300 m høye steile vegger. Fjellet består av en massiv, grovkornet syenitt som trengte inn i (intruderte) sidebergartene for ca. 500 millioner år siden. Syenitt er mer resistent mot erosjon enn de omkringliggende fjellene som består av gabbro, og står derfor opp som en klippe.

I områder hvor bergartene er mer lagdelt og rike på glimmermineraler, er fjellene lavere og med svakere helning, som for eksempel nordsida av Grjotlia.

Små botnbreer i Jutulsessen har erodert og formet Sætet og Grjotlia og lagt igjen mye morenemateriale som består av leire- og sandpartikler og bruddstykker fra fjellene omkring.

Hvordan jobber geologene?

Hva gjør geologene i Norsk Polarinstitutt?

Geologene våre forsker på geologien i Antarktis og Arktis. Målet er å skaffe kunnskap om geologien gjennom geologisk feltkartlegging og kjemiske analyser av prøvematerialet. Resultatet av forskningen er oppdaterte geologiske kart og vitenskapelige publikasjoner.

Hvordan kan vi kartlegge geologien under isen?

Det meste av berggrunnen i Antarktis ligger under is, kun 1–2 % stikker opp. Det finnes kart som viser hvordan landet ser ut under isen, og ut fra dem kan vi si noe om geologien der, for eksempel hvor det er fjell, lavland og dype daler.

For å kartlegge berggrunnen under isen må man bruke en kombinasjon av geofysiske målinger med tyngdeanomalier, magnetiske målinger, seismikk, og til og med dype borekjerner. Det er også mulig å studere eldre morener for å få et indirekte innblikk i bergartenes sammensetninger.

Hvordan foregår feltarbeid i Antarktis?

Geologisk feltarbeid i Antarktis er relativt krevende fordi aktiviteten foregår ute i felt langt vekk fra forskningsstasjonen Troll. Det gjøres en møysommelig planlegging lang tid i forkant for å ivareta sikkerheten, og for at feltlaget kan operere selvstendig i felt over tid.  

I forkant av en ekspedisjon gjennomføres blant annet brekurs, helseundersøkelser og detaljert planlegging av transportruter ved hjelp av satellittdata. 

Når vi reiser til Antarktis flyr vi til forskningsstasjonen Troll som har egen flystripe.

På Troll tester og pakker feltlaget nødvendig utstyr, som telt, primuser, proviant og breutstyr på sleder. Før ekspedisjonen repeterer vi bresikkerhets- rutiner og førstehjelp. 

Feltpartiet deretter kjører etter planlagte ruter og etablerer teltleir ved fjellene som skal undersøkes. Belønningen er spennende feltarbeid i naturskjønne omgivelser med fantastisk geologi!

Hva er et geologisk kart?

Geologiske kart er resultatet av feltarbeid, undersøkelser av berggrunnen og analyser av prøvemateriale. Geologiske kart viser fordelingen og utstrekningen av ulike bergarter, strukturer i skorpen (forkastninger), bergartenes alder kjemi, mineraler og relasjonene mellom dem. Les mer om kart