Hva gjør vi?

Forvaltning og rådgivning

En av instituttets hovedoppgaver er å fungere som rådgivende instans for forvaltningen når det gjelder polare miljøspørsmål.

I Antarktis har instituttet forvaltningsmyndighet for all norsk aktivitet.

Forskning og overvåkning

Forsking og overvåking i polarområdene er viktige ledd for å forstå globale endringer i miljøet og effektene av disse. Bedre kartlegging og forståelse for klima og miljø gjør Norge i stand til å forvalte landets områder og ressurser på en bedre måte.

Polarinstituttet forsker på biologisk mangfold, klima og miljøgifter i nord- og polarområdene, og bidrar til nasjonale og regionale forskningsprogrammer innenfor disse temaene. Instituttet gir viktige bidrag til det internasjonale klimaarbeidet, og er et aktivt kontaktpunkt for internasjonale fagmiljø.

Forskningstasjoner

Operasjoner og logistikk

Forskning i polare strøk er krevende, ikke minst fra et logistikksynspunkt. Store avstander, kaldt klima og generell mangel på infrastruktur setter store krav til transportapparat, utstyr og sikkerhet.

Instituttet driver forskningsbaser, gjennomfører ekspedisjoner og er eier av forskningsfartøyet «Kronprins Haakon».

Arktis

Antarktis

Kartlegging og navngiving

Norsk Polarinstitutt er den nasjonale kartleggingsinstansen for polare områder, inkludert ikke-kommersielle geologiske undersøkelser. Vi publiserer kart i både digitalt og trykket format.  

Polarinstituttet er det offisielle organet for vedtak om stedsnavn i norske polarområder.

Formidling

Instituttet har som mål å sørge for god formidling av vår forskning og våre forvaltningsoppgaver, både gjennom våre nettsider, publikasjoner, vårt bibliotek, utstillinger og i media.