Troll forskingsstasjon i Jutulsessen er base og utgangspunkt for biologisk, glasiologisk og geologisk feltarbeid i sommarsesongen, og er heilårsbase for kontinuerlege, langtidsovervakingsserier innanfor meteorologi, stråling, atmosfære, øvre atmosfære, miljøgiftar og seismologi.

Troll er lokalisert om lag 235 km frå kysten, i Jutulsessen i Dronning Maud Land – eit område som er sentralt for norske forskingsinteresser i Antarktis.

Troll er i drift heile året og kan huse seks personar i den antarktiske vinteren, og mange fleire om sommaren.

Forsking ved stasjonen

mann med måleinstrument

Strålingsstasjon (sun-tracker og strålingsinstrumenter på stativet) samt meteorologiske instrumenter på den høye masta i bakgrunnen. Foto: Christina A. Pedersen / Norsk Polarinstitutt

Meteorologi

Det tas standard automatiske meteorologiske målinger både på Troll stasjonsområde og på blåisen ved flystripen, 7 km nord for stasjonen. Målingene på flystripa er mer representative for området i en klimatologisk sammenheng, mens målingene ved stasjonen suppleres med manuelle observasjoner tre ganger i døgnet. Målingene brukes både i operasjonell sammenheng til værvarsel og klimatologisk. Historiske værdata er tilgjengelig via Meteorologisk institutts database eklima.

Stråling

Norsk Polarinstitutt bygger opp en strålingsstasjon med målinger som møter kravene satt av det globale strålingsnettverket, Baseline Surface Radiation Network (BSRN). Inn- og utstråling av sollys og infrarødt lys, og prosessene som påvirker disse, er svært viktige for å avgjøre om snøoverflatene i området smelter eller ikke. Disse målingene, sammen med kontinuerlige skymålinger, brukes til å overvåker slike prosesser.

Dyreliv

I den nærliggende nunataken Svarthamaren, ca. 100 kilometer øst for Troll, finnes verdens største koloni av Antarktispetrell. Flere par av Snøpetrell og Sørskua holder også til her. Årlig besøker forskere ledet av ornitologer fra Norsk Polarinstitutt området for å undersøke populasjon, tilpasning til miljøforandringer, og strategier for redebygging. Petrellene lever av krill i det marine miljøet flere hundre kilometer fra Svarthamaren. De siste årene har antall par gått kraftig ned, med en reduksjon på hele 90 prosent i løpet av de siste 20 årene.

Glasiologi

Polarinstituttets glasiologer har flere prosjekter pågående i Dronning Mauds land (DML): MADICE undersøker hvordan kystområdet av DML har endret seg det siste millenniet gjennom å undersøke flytende isbremmer og iskoller. ICE Rises og POLARGAP er andre glasiologiske prosjekter fra Polarinstituttet med en stor feltkomponent ut fra Troll. I 2018 ledet Polarinstituttet en geologiekspedisjon for å ny-kartlegge Jutulsessen og nærliggende nunataker. I tillegg til kartlegging er det også et mål å bidra med ny forskning som øker forståelsen av den geologiske utviklingen av DML, med fokus på metamorfe, strukturelle og geokronologiske studier.

Atmosfære

bygning på påler

NILU’s atmosfæreobservatorium på Trollhaugen. Foto: Wenke Aas, NILU

Et atmosfærisk observatorium drevet av cNILU er lokalisert på Trollhaugen, 1533 moh. og 1 km øst for Troll forskningsstasjon. Ved observatoriet karakteriseres sammensetningen av atmosfæren, en måler sesong- og årsvariasjoner av luftmassene, transport av luftforurensninger til området, samt at observasjonene bidrag til å tolke sporstoffanalysene av iskjerneprøver. Følgende komponenter måles: CO og klimagasser, aerosolers egenskaper, organiske miljøgifter (POPs), hydrokarboner, kvikksølv, ozon og UV-stråling. Hvert halvår tas også en stor luftprøve som bidrar til et luftarkiv for fremtidige analyser av nye komponenter og problemstillinger. Målingene startet opp i 2007 nærmere stasjonsområdet men ble flyttet til Trollhaugen i 2014.

Forskningsdata

Hvit kulelignende installasjon på steinfjell

NORSARs seismometer på Nonshøgda. Foto: Christina A. Pedersen / Norsk Polarinstitutt

Seismologi

NORSAR har siden 2012 hatt et bredband-seismometer som kan måle seismisk aktivitet (jordskjelv o.l.) både i nærheten av stasjonen og globalt plassert ved Troll.

Seismologi kan også brukes som verktøy for å studere kryosfæreprosesser, og sammen med glasiologer fra Polarinstituttet har forskerne ved NORSAR sett på hvordan en kan tracke isfjell langs Dronning Maud Lands kyst med data fra den seismiske stasjonen ved Troll.

Ionosfære og romvær

Universitetet i Oslo holder på å etablere instrumentering for automatiske målinger av ionosfære og romvær. I sesongen 2017/2018 ble det montert et instrument som kontinuerlig måler scintillasjoner og elektrontetthet i ionosfæren. Videre i sesongen 2018/2019 kommer en All Sky Imager for observasjoner av sørlys på plass.

Internasjonalt forskningssamarbeid

Troll legger også til rette for at internasjonalt forskningssamarbeid, og de siste årene har Troll fungert som base for mikrobiologer og geologer fra sørafrikanske universiteter, samt et glasialgeologisk prosjekt fra Japan.

Aktivitet på Troll

Aktører som planlegger aktivitet på Troll må levere en melding til Norsk Polarinstitutt som har roller både som myndighetsutøver, arealforvalter og tjenesteleverandør senest ett år før oppstart.

Tjenester som tilbys på Troll

  • Støtte til forskning
  • Utleie av feltutstyr og personell
  • Kost og losji
  • Transport og lagringsmuligheter
  • Anleggstjenester inkludert utleie av anleggsmaskiner
  • Personell innenfor de fleste byggetekniske fagområdene
  • Verksted og teknisk assistanse
  • Legehjelp

Forskningsforespørsler

Vitenskapelige institusjoner som ønsker å benytte seg av Norsk Polarinstitutts tjenester og/eller bruke Troll som base for å installere instrumenter innenfor arealplanområdet for Troll må gjøre skriftlig avtale med Norsk Polarinstitutt.

Etablering/utvikling av infrastruktur

Norsk Polarinstitutt skal som driftsansvarlig sikre at det samlede aktivitetsnivået, den videre infrastrukturutviklingen og arealbruken på Troll holdes innenfor en ramme som ivaretar hensynet til forskning, miljø og kapasiteten i basisinfrastrukturen på en formålstjenlig måte. Norsk Polarinstitutt har derfor også ansvar for å godkjenne all infrastruktur som skal etableres på Troll og gjennom dette bl.a. forhindre unødig bruk av ressurser, ugunstig bruk av arealer og unødvendig påvirkning på omgivelsene. 

Som et grunnlag for forvaltningen av arealbruken på Troll er det utarbeidet en arealbruksplan. All etablering av ny infrastruktur?, utvidelse eller vesentlig endring av eksisterende infrastruktur på Troll skal skje etter retningslinjene fastsatt i arealbruksplanen med tilhørende tekstdel. All basisinfrastruktur? på Troll skal eies av Norsk Polarinstitutt eller Statsbygg. Ingen andre aktører kan etablere eller eie slik basisinfrastruktur.

Ønske om etablering, utvidelse eller endring av infrastruktur innenfor arealplanområdet må meldes Norsk Polarinstitutt senest ett år innen oppstart.

Arealbruken ses i lys av det samlede aktivitetsnivået, og visse andre hensyn skal ivaretas. Før melding om etablering av ny aktivitet, utvidelse eller vesentlig endring av eksisterende arealbruk sendes til Norsk Polarinstitutt må den ansvarlige derfor avklare med andre aktører på Troll om tiltaket kan komme i konflikt med annen aktivitet. Norsk Polarinstitutt vil vurdere virkninger for egen aktivitet når meldingen mottas. Forhåndsavklaring med Norsk Polarinstitutt er derfor ikke nødvendig.

En tillatelse til arealbruk på Troll kan ikke overføres, leies ut eller på annen måte overlates til andre, hverken helt eller delvis.