Klimaindikatorer

Is både på hav og på land er varslere for endringer i det globale eller regionale klimaet og er derfor viktige klimaindikatorer. Havisen i nord er i betydelig endring og gir signaler om et klimasystem i ubalanse. Smelting av de landbaserte ismassene i nord og sør viser også at store endringer er på gang. 

Omtrent 15 % av havområdene i verden er dekket av havis deler av året, hovedsakelig i polarområdene. Havisen har en betydelig rolle i det globale klimasystemet, og isen både påvirker og påvirkes av global oppvarming. Havis responderer på endringer i atmosfæren og i havet når klimaet forandrer seg og gir dermed tydelig varsler om endringer i det globale klimaet. Det er ulike, delvis koblede prosesser som styrer havisutviklingen, og langsiktig forskning er nødvendig for å identifisere klimasignalene fra naturlige svingninger.

Omtrent 10 % av jorda er dekket av isbreer og iskapper, hovedsakelig i polarområdene. Denne landbaserte isen har en betydelig rolle i det globale klimasystemet, og den er spesielt viktig når det gjelder regulering av havnivået, i motsetning til havis som ikke påvirker havnivået når den smelter. Isbreene og iskappene responderer på endringer i atmosfæren og i havet når klimaet forandrer seg og gir dermed også tydelig varsler om endringer i det globale klimaet. Isbreene, og spesielt innlandsisen, inneholder også viktig informasjon om tidligere tiders klima. 

Snø og permafrost er også former for is som er viktige klimavarslere på den nordlige halvkule. 

Forskning

Klimaforskningen ved Norsk Polarinstitutt fokuserer særlig på havis, isbreer, oseanografi og marine økosystemer – og mye av forskningen er koordinert gjennom Senter for is, klima og økosystemer – ICE.

Mer om vår klimaforskning

Exception in newslist: Error reading the relations for resource "/no/nyheter/2005/2005-11-07-ny-forskningsdir.html".