Klimaendringers effekter på polare økosystemer

Økosystemer er tilpasset klimaet i et gitt område, og endringer i klima vil påvirke økosystemer på ulike måter. De arktiske økosystemene vil dermed respondere ulikt på slik påvirkning. På overordnet nivå er blant annet følgende klimagitte endringer av betydning: Endringer i tidspunkt for sesongmessige faser av livssyklusen, endring i arters utbredelse, forstyrrelser i næringsnettet, økt forekomst av parasitter, sykdommer og større risiko for utryddelse.

noneDet totale havisvolumet i Arktis er kraftig redusert. Dette har direkte konsekvenser for blant annet isbjørn. Foto: Norsk Polarinstitutt

Effekten av klimaendringer på polare økosystemer kan være endringer i arters utbredelse, samfunnsstruktur, forekomst, fenologi, adferd, vekst og kondisjon. Direkte koblinger mellom økosystemendringer og klimaendringer er derimot vanskelig å bestemme. For å kunne framskrive effekter av klimaendringer på polare økosystemer er det viktig å få en bedre forståelse av årsak–virkningsforholdene mellom de fysiske prosessene og responsen hos dyr, planter og miljøene de lever i.

Forskning

Norsk Polarinstitutt forsker på arter som er særlig utsatt for klimaendringene, spesielt de som er avhengig av is for å overleve. 

Mer om vår forskning på økosystemer

Relaterte sider

Exception in newslist: Error reading the relations for resource "/no/nyheter/2005/2005-11-07-ny-forskningsdir.html".