Fra IGY til IPY: Fotodokumentasjon av norsk vitenskapelig polarforskning gjennom de siste 50 år

Norsk Polarinstitutts bildearkiv hadde nesten ingen bilder fra perioden 1950–2000. Prosjektet «From IGY to IPY: Photo documentation of Norwegian scientific polar research during the last 50 years», finansiert av Norges Forskningsråd, hadde som mål å fylle dette hullet. Under Polaråret 2007–08 ble det samlet inn ca. 20 000 bilder fra de siste 50 år, og dermed fikk vi også kontinuitet i fotodokumentasjonen av polarhistorisk forskning.

I Polarinstituttets bildearkiv kan du se mer enn 13 000 av disse bildene.Bilder som sto i fare for å forsvinne ut av manns minne, og bildemateriale som gradvis ble i dårligere stand er blitt reddet for framtida. Fra Svalbard har vi fått flere bilder av bebyggelse og naturbilder fra navngitte plasser. Blant annet kan du se hvordan det så ut i Longyearbyen på 1960-tallet.

Forrige storsatsing på polarforskning var under Det internasjonale geofysiske år (IGY) i 1957–58. I de 50 år frem til Polaråret (IPY) 2007–08 har metoder, logistikk, utstyr og deltakere endret seg betraktelig. Norge har videreført sin forskningsaktivitet i nord og kommet i gang med systematisk forskning i sør. Politisk har også rammene rundt polarforskninga endret seg, og slutten på den kalde krigen har gitt nye muligheter til samarbeid på tvers av landegrensene.

Forskning i Antarktis

Fotoprosjektet har samlet inn ca. 2200 bilder fra alle norske Antarktis-ekspedisjoner fra «Norway Station»-ekspedisjonen frem til i dag.

Den første ekspedisjonen til Antarktis i denne perioden, Den norske antarktisekspedisjon 1956–60 («Norway Station»-ekspedisjonen), er særdeles spennende. Takket være denne ekspedisjonen fikk Norge en fremtredende rolle i forvaltningen av Antarktis, noe som sikret Norges stilling som polarnasjon på dette kontinentet.

Norsk Polarinstitutt deltok med en forsker på den amerikanske ekspedisjonen «South Pole–Dronning Maud Land Traverse» (1964–67) hvor tre kjøretøyer («snow cats») tok seg fram fra Sørpolen til kysten i Dronning Maud Land. Ekspedisjonen var delt opp i tre etapper, og Olav Orheim deltok på andre etappe, fra Utilgjengelighetens Pol (som ligger lengst fra havet) til Plateau Station. Hovedprogrammet for ekspedisjonen var å måle høyder over havet og istykkelser. Orheims oppgave var å undersøke skavlenes (sastrugienes) form og dannelse samt å gjøre meteorologiske observasjoner.

Dette har en parallell til et av de store prosjektene under siste Polarår; «Norwegian – U.S. Scientific Traverse of East Antarctica» (TASTE-IDEA), som startet i november 2007. Ekspedisjonen opererte i noen av de samme områdene som «South Pole–Dronning Maud Land Traverse», og det ble gjort vitenskapelige undersøkelser på noen av de samme stedene. Bilder fra ekspedisjonen i 1965 ble også brukt i planlegginga.

I 1968–69 utstyrte Norge sin egen ekspedisjon til Antarktis, «Norway Camp», med logistisk støtte fra USA.

Siden 1976 har Norge jevnlig hatt sommerekspedisjoner til Antarktis. Disse er blitt gjennomført i samarbeid med andre land, som USA, Sør-Afrika, og i nyere tid i samarbeid med Sverige og Finland gjennom de Nordiske antarktiske forskningsekspedisjoner (NARE).

Forskning på Svalbard

På Svalbard var det frem til 1980-tallet geologi og kartlegging som sto i fokus for norsk forskning. Mulige geologiske forekomster skulle kartlegges, og både olje- og kullfunn var av stor interesse. I tillegg skulle sjø- og landområder kartlegges.

I løpet av 1980-tallet dreide fokuset over på biologi, som fortsatt er en viktig del av forskningen i dag. De siste 10 årene har det blitt større fokus på klimaforskning, noe som var et av de store satsingsområdene under Polaråret 2007–2008.

Isbjørnforskning

Innsamlet bildemateriale kommer fra bildesamlingen til isbjørnforsker Thor Larsen og består av tett på 1400 bilder som dokumenterer nesten alle hans ekspedisjoner, og representerer en verdifull historisk dokumentasjon på norsk isbjørnforskning.

Bildesamlingen til Thor Larsen kom til nytte under Isbjørnmøtet i Tromsø 17.–19. mars 2009, da internasjonale kontraktspartnere fra 1973 på nytt møttes for å vurdere fremtiden for isbjørnen som art.

Klimaforskning

Innsamlet bildemateriale kommer fra bildesamlingen til Torgny Vinje, og består av mer enn 1500 bilder som dokumenterer hans forskningstokt og ekspedisjoner.

Polaråret 2007–2008

I forbindelse med siste Det internasjonale polaråret 2007–2008 har det blitt samlet inn bilder fra ulike forskningsprosjekter, slik som:

  • Polar bear circumpolar health assessment in relation to toxicans and climate changig (BearHealth)
  • Contaminants in Polar Regions – Dynamic range of contaminants in polar marine ecosystems (COPOL)
  • The dynamic response of Arctic glaciers to global warming (GLACIODYN)
  • Integrated Arctic Ocean Observing System: Closing the loop (IAOOS-Norway)
  • Marine mammals exploring the Oceans Pole to Pole (MEOP Norway)
  • Arctic natural Climate and Environmental Changes and Human Adaption: From science to Public awareness (Science Pub)
  • Norwegian-US Antarctic IPY traverse (TASTE-IDEA)
  • Climate effects on planktonic food quality and trophic transfer in Arctic Marginal Ice Zone (Cleopatra)