Gråmåke

Gråmåken er en middels stor måke. Arten er altetende og livnærer seg på en rekke ulike næringsemner gjennom å opptre som åtselfugl, kleptoparasitt og predator.

Innhold

Artsbeskrivelse

Gråmåken er en middels stor måke med de typiske kjennetegnene for måkefamilien Larus. Artens taksonomi er svært kompleks, og mange underarter er beskrevet.

Utbredelse

Gråmåken har en sirkumpolar utbredelse og hekker langs kysten mellom 30° og 70 °N, men den kan også hekke i innlandet.

Økologi

Som altetende art livnærer Gråmåken seg på en rekke ulike næringsemner gjennom å opptre som åtselfugl, kleptoparasitt og predator.

Den er også en trekkfugl, som overvintrer langs kysten av Nord-Europa.

Forvaltning og overvåkning

På Svalbard hekker gråmåken svært fåtallig på Bjørnøya og på enkelte lokaliteter langs vestkysten av Spitsbergen. Hekkebestanden er trolig i størrelsesorden 5–10 par.