Grønlandssel

Grønlandsselen er en mellomstor selart som er sølvfarget med svart ansiktsmaske og et karakteristisk svart harpe- eller salformet mønster på ryggen. Grønlandssel finnes bare i det nordlige Atlanterhavet. De foretar lange årlige vandringer som er større i utstrekning og mer pelagiske enn for de fleste andre arktiske selarter. Det har vært kommersiell fangst av grønlandssel i flere århundrer. I dag drives kommersiell fangst av denne arten av Canada, Norge og Russland.

Innhold

Artsbeskrivelse

Grønlandssel-hannene er noe større enn hunnene. De voksne dyrene blir 160 cm lange og veier rundt 120 kg.

Nyfødte unger veier rundt 10 kg og er 85 cm lange. De er født i en hvit fosterpels som de mister etter et par uker. Den erstattes av en sølvfarget, flekkete pels som de har resten av det første leveåret (svartunger). Etter neste hårfelling får de en pels med noe færre mørke flekker (brunsel) som ikke endrer seg før de nærmer seg kjønnsmodning. Da begynner man å ane konturene av harpemønsteret, og dette har de i flere år.

Ved sjuårsalderen har hannene fått den ferdige harpemønstrede voksne pelsen, mens hunnene ikke får denne før lenge etter at de er kjønnsmodne, gjerne ved tolvårsalderen

Utbredelse

Grønlandssel finnes bare i det nordlige Atlanterhavet. De foretar lange årlige vandringer som er større i utstrekning og mer pelagiske enn for de fleste andre arktiske selarter.

De deles inn i tre bestander, hvorav en yngler i kanadiske farvann (utenfor østkysten av Newfoundland og inne i St. Lawrencegulfen), en annen yngler i Vestisen (mellom Grønland og Jan Mayen), mens den siste yngler i Østisen (Kvitsjøen).

Utenom kaste- og hårfellingsperiodene spres dyrene over store områder og kan i prinsippet observeres overalt hvor det finnes drivis å hvile på. De forekommer også i store mengder i åpne farvann uten is.

På Svalbard sees de vanligvis på øst- og nordkysten om sommeren, mens de sees både inne i fjordene og langs sør- og vestkysten om våren og høsten. Både dyr fra Vestisen og fra Østisen kan finnes i Barentshavet og farvannene rundt Svalbard om sommeren.

Økologi

Totalt finnes det over 10 millioner grønlandssel, hvorav Østisbestanden består av omlag 1,4 millioner individer (2010) og vestisbestanden av 660 000 individer (2012). Hvor mange som finnes i svalbardområdet varierer mye fra år til år, blant annet som følge av variasjon i isforholdene. Grønlandsselene er svært sosiale dyr og er sjeldent observert alene.

Som for andre selarter har grønlandsselen en hårfellingsperiode som etterfølger kaste- og paringstiden. Hårfellingsområdene er nord for hver enkelt bestands yngleområde.

Voksne grønlandsseler er opportunistiske i matveien, men synes å foretrekke små stimfisk som lodde, sild og polartorsk der disse finnes. De spiser også blekksprut og ulike krepsdyr, som større krill og amfipoder. Nylig avvente unger er helt avhengige av ulike krepsdyr i starten av sin karriere.

I de sørlige delene av utbredelsesområdet er det spekkhoggere og ulike haiarter som tar grønlandssel, mens i de nordlige delene med drivis er det særlig isbjørnen som utgjør en trussel for denne selarten.

Livshistorie og reproduksjon

Grønlandssel samles i store grupper på de tradisjonelle kasteplassene i mars og april. Ungene fødes rett på isen og går så gjennom en intensiv 12 dagers dieperiode.

Paringen foregår i vannet mot slutten av dieperioden. De avvente ungene blir så forlatt mens de voksne dyrene starter vandringen mot de nordligere delene av sitt utbredelsesområde. De første ukene etter at ungene er blitt forlatt tærer de på det tykke spekklaget de la seg opp under dieperioden. Så begynner de etter hvert å utforske det våte element og da uten hjelp fra de voksne.

Grønlandsselene blir kjønnsmodne ved 6–8-årsalderen. De kan leve til de blir rundt 35 år gamle.

Forvaltning og overvåkning

Det har vært kommersiell fangst av grønlandssel i flere århundrer. I dag drives kommersiell fangst av denne arten av Canada, Norge og Russland. Råd om kvotefastsettelse gis av International Council for the Exploration of the Seas (ICES) for det nordøstlige Atlanterhavet og Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO) for det nordvestlige Atlanterhavet.

Grønlandssel fanges også av urbefolkning, særlig langs vestkysten av Grønland om sommeren.

Dårlige isforhold i kasteområdene de senere årene gir grunn til bekymring, særlig for bestander som yngler i sørligere breddegrader.

Arten er fredet på Svalbard.