Svømmesnipa er i form, storleik og åtferd svært lik polarsymjesnipa, men ho er noko mindre og nettare og med litt kortare kropp. Symjesnipa har ei cirkumpolar utbreiing i dei boreale, subarktiske og arktiske regionane. I hekkesesongen er symjesnipa nært knytt til små ferskvassførekomstar, men om vinteren lever ho pelagisk, gjerne langt frå kysten.

Innhold

Artsbeskrivelse

Svømmesnipa er i form, storleik og åtferd svært lik polarsymjesnipa, men ho er noko mindre og nettare og med litt kortare kropp.

Hekkedrakta hos begge kjønn er grå og brun, med eit raudt eller oransjebrunt felt på halsen. Hoa er klarare i fargane enn hannen.

Lytt

Utbredelse

Svømmesnipa har ei cirkumpolar utbreiing i dei boreale, subarktiske og arktiske regionane, og ho føretrekkjer fuktig våtmark med vatn og tjern eller deltaområde.

Økologi

I hekkesesongen er svømmesnipa nært knytt til små ferskvassførekomstar, men om vinteren lever ho pelagisk, gjerne langt frå kysten.

Dietten består av ulike typar vassinsekt, små krepsdyr og muslingar.

Overvintringsområda for Svalbard-bestanden er ikkje kjende, men den fennoskandiske populasjonen trekkjer i søraustleg retning til områda rundt Arabiahavet.

Forvaltning og overvåkning

På Svalbard hekkar symjesnipa fåtalig og spreidd i eigna habitat på Bjørnøya og på vestsida av Spitsbergen. Hekkebestanden er truleg på 10–100 par.