Romlig økologi hos fjellrev (2012-2019)

Per i dag har man lite kunnskap om bevegelsesmønstrene til fjellrev på Svalbard. Hovedhensikten med dette prosjektet er å studere vandringsmønstrene til fjellrev for å fremskaffe data som kan brukes i forvaltningen av denne jaktbare arten.

En mulig negativ klimaindusert effekt på fjellreven på Svalbard er den pågående reduksjonen i sjøisdekke. Fjellrev bruker sjøisen i utstrakt grad om våren i forbindelse med matauk. Når denne reduseres eller forsvinner er da spørsmålet hvordan revene bruker den isen som er igjen, og hvordan de eventuelt vil kunne erstatte de energireservene de i dag legger på seg som følge av is-assosierte byttedyr (hovedsakelig ringselunger og rester fra sel som er tatt av isbjørn).

Ved hjelp av satellittsporing er vandringsdata fra hele årssyklus samlet inn fra 54 individer i perioden 2012–2017. De fleste revene holdt seg i Svalbardområdet, men en ung hunnrev vandret på sjøisen helt over til Grønland og brukte kun 14 dager på denne passasjen! Med et par unntak holdt de fleste revene seg innenfor et område på 90 km fra der de ble påsatt senderne. Fjellrevene vandret i gjennomsnitt 6,6 km per dag, men ned stor individuell variasjon; fra 0,5 km til 72,6 km per dag. Prosjektet vil fortsette med å sette satellittsendere på fjellrev de to neste årene.