Kongsfjorden marint avsetningsmiljø

Formålet er å overvåke marine miljø- og klimaendringer fra år til år og etablere naturlige referanseverdier for arktiske marine øko- og klimasystemer. For å innhente data bruker vi geokjemiske målinger av marin leire, fossilt plankton og fossile dyr som vi finner i sedimentene. Dette gjør vi fordi vi ønsker å sammenholde årlige endringer med tidsperioder uten menneskelig påvirkning, og det er mye lengre enn det vi kan dekke med instrumentelle målinger i Kongsfjorden.