Paleoklima

Vår forskning på paleoklima fokuserer på Polhavet og tilstøtende havområder som påvirker det globale klimaet. Gjennom de siste tiårene har havisen i Polhavet og de marginale havområder minket både i tykkelse og utbredelse, mens havtemperaturene har steget.

Paleoklimatologene og paleoseanografene rekonstruerer fortidens havforhold ved hjelp av såkalte paleo proxies (indirekte målinger) av havis og havtemperaturer, basert på fossile foraminiferer og diatomer fra marine sedimentprøver. Mens instrumentelle data for havis og havtemperatur finnes kun for de siste ca. 100 år, kan marine sedimentprøver brukes til å utvide tidsseriene for havforholdene hundrevis og tusenvis av år tilbake i tid.

Kunnskap om fortidens paleoklima er viktig fordi det er her grunnlinjene for naturlige klimaendringer er definert. Vi trenger denne kunnskapen for å hjelpe oss med å sette nyere observasjoner inn i en langtidskontekst, og forbedre de globale klimamodellene, slik at vi får mer presise klimaprognoser for fremtiden.