Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF)

CAFF arbeider for bevaring av arktisk biodiversitet, ved hjelp av samarbeid i forskjellige ekspertgrupper. Ekspertgruppene utvikler overvåkingsstategier og sammenstiller overvåkingsdata fra de arktiske områder i synteserapporter. Videre arbeider CAFF med kartlegging av faktorer som kan påvirke biodiversiteten. Overvåkingen i CAFF er samlet i et program som kalles CBMP (Circumpolar Biodiversity Monitoring Programme). Norsk Polarinstitutts biologer bidrar med kunnskap om sjøfugl, vegetasjon og sjøpattedyr fra Svalbard og norske havområdene. Dessuten leder instituttet sjøpattedyrgruppen under CBMP.