Protection of the Arctic Marine Environment (PAME)

PAME utarbeider råd og planer for hvordan de arktiske landene kan handle for å bevare det arktiske miljøet under de pågående endringene og sikre at fremtidig bruk av miljøet er bærekraftig. Arbeidet, som utføres av ekspertgrupper, inkluderer både synteserapporter som analyserer aktuelle problemstillinger og retningslinjer for forvaltningsmessige og politiske løsninger.

Marine verneområder er et av flere viktige virkemidler for å beskytte det marine økosystemet, og polarinstituttet er aktiv i MPA-ekspertgruppen under PAME som blant annet arbeider med å utvikle beslutningsverktøy for implementering av marine verneområder i arktiske områder.