Solidaritet med verdens kvinner står høyt i kurs som fanesak for polarinstituttets kvinner.

STØTTER OPP OM KVINNEDAGEN Senioringeniør Oddveig Ørvoll, forsker Virve Ravolainen, stipendiat Kristin Heggland, seniorrådgiver Therese Sigurdsen, seniorrådgiver Ragnhild Lindberg, logistikkoordinator Lisbeth Dalberg og seniorrådgiver Ann Kristin Balto, alle fra polarinstituttet, mener at kvinnedagen fortsatt er viktig. Foto: Norsk Polarinstitutt, Framsenteret og privat 

Gjennom sin historie har kvinnedagen endret seg, helt siden 100 kvinner fra 17 ulike land samlet seg i København i 1910 for å kjempe for rettigheter og stemmerett. Sammen vedtok de den internasjonale kvinnedagen.

Siden den gangen har stadig flere kvinner, og etter hvert også menn, markert dagen rundt omkring på kloden. 

Dagsaktuell  

Ulike saker har preget kvinnedagen – fra krigsmotstand til kamp for likelønn. Noen saker er landet i kvinners favør, som stemmerett, men i følge FN er det ingen land i verden som har oppnådd full likestilling mellom kjønnene. 

I år kaster koronpandemien lys over dagen. Det globale FN-temaet er “Women in Leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world”, og vekter at kvinners og jenters perspektiver må integreres i utformingen og gjennomføringen av politikk i alle områder og stadier av pandemien. Gjennom koronapandemien har kvinner stått i frontlinjen som helsearbeidere, omsorgspersoner, samfunnsarrangører og som sterke nasjonale ledere i kampen mot pandemien. 

FOREGANGSKVINNER Fangstkvinne Wanny Woldstad (f.v.), botaniker Hanna Resvoll-Holmsen, geologistudent Brit Hofseth og paleontolog Natascha Heintz var alle i mindretall som kvinne i sitt virke i polarområdene. Foto: Gunnar Holmsen, Oscar Bang, Norsk Polarinstitutt 

Kvinner som banet vei 

Solidaritet med verdens kvinner står høyt i kurs hos kvinner ved Norsk Polarinstitutt, når vi spør hva kvinnedagen betyr for dem. De inngår i en stab på 80 kvinner og 111 menn, fordelt på fem avdelinger. Et høyt kvinnetall, om vi går noen tiår tilbake da det var flest menn som arbeidet ved instituttet. Men så er også polarhistorien dominert av menn, det var de som dro på utforskning og fangst til polare strøk, med noen unntak. De kvinnene som beveget seg inn i de mannsdominerte polarområdene, som fangstkvinne Wanny Woldstad og forskerne Hanna Resvoll-Holmsen, Brit Hofseth og Natascha Heintz, ble alle banebrytende i sitt yrke.

Vi har stilt noen av polarinstituttets kvinnelige ansatte spørsmål om hva kvinnedagen betyr for dem og hva som er kjønnsfordelingen innenfor deres arbeidsfelt, i polar-Norge anno 2021. Her er hva de svarte:

Senioringeniør Oddveig Ørvoll. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt 

Navn: Oddveig Ørvoll

Tittel: Senioringeniør

Hva går din jobb ut på? Jeg jobber med kartografi på kartseksjonen, hovedoppgaven er kartografien på papirutgaven av vår S100-kartserie på Svalbard. Jeg er også leder for navnekomiteen for polarområdene, og innimellom så lager jeg kartillustrasjoner til publikasjoner som forskerne våre produserer.

Hva betyr kvinnedagen for deg? Jeg mener at kvinnedagen er en veldig viktig dag. Selv om vi regner oss som likestilt i Norge sammenlignet med andre land, så har vi fortsatt en vei og gå. Lønnsmessig vet vi jo at kvinner i Norge tjener gjennomsnittlig mindre enn menn gjør, og yrker med overvekt av kvinner er dårligere lønnet enn såkalte «mannsyrker». Ande eksempler er at kvinnesykdommer, som har mindre prestisje og forskes mindre på. Det er også veldig viktig å vise solidaritet med kvinner i andre land, for eksempel når det gjelder en abortlovgivning som utfordres mange steder, og Polen er jo et eksempel på en ekstrem innskrenking av kvinners rettigheter gjennom sin nye abortlov.

Erfarer du å være i mindretall som kvinne i ditt fagfelt? Vi er ikke så mange som jobber med akkurat dette fagområdet som jeg gjør, og jeg vet egentlig ikke om kvinner er i noe stort mindretall innenfor kartlegging og kartproduksjon i Norge. Går man langt nok tilbake i tid, så var det et fagfelt totalt dominert av menn, men i nyere tid tror jeg det er mer interesse for kart og bruk av kart som har rekruttert til utdanningen, og da med appell like mye til jenter som til gutter.

Seniorrådgiver Ragnhild Marie Lindberg. Foto: Privat 

Navn: Ragnhild Marie Lindberg

Tittel: Seniorrådgiver

Hva går din jobb ut på?  Det meste som har med personal/HR å gjøre, og enda litt til.

Hva betyr kvinnedagen for deg? Jeg synes kvinnedagen er viktig, både fordi den minner oss om historien, de som har gått foran oss og hvordan utviklingen har vært. Den er også viktig fordi det fremdeles finnes områder hvor det trengs fokus på kjønnsbalanse og mangfold.

Erfarer du å være i mindretall som kvinne i ditt fagfelt?  Nei, tvert imot.

Stipendiat Kristin Heggland. Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt 

Navn: Kristin Heggland

Tittel: Stipendiat

Hva går din jobb ut på? Jeg studerer om dyreplanktonet raudåte og ishavsåte blir stresset av varmere temperatur, lavere saltholdighet og havforsuring. Dette kan gi oss en pekepinne på hvordan disse to nøkkelartene vil klare seg i fremtidens klima.

Hva betyr kvinnedagen for deg? Kvinnedagen er viktig fordi det er en påminning om den kampen kvinner kjemper for å få like rettigheter i Norge. Det er og en påminning om at kvinner i store deler av verden fremdeles har færre rettigheter enn menn og er mindre beskyttet i grunnloven.

Erfarer du å være i mindretall som kvinne i ditt fagfelt?
Erfaringen min innen biologi er at det er flere kvinner enn menn.

Seniorrådgiver Therese Sigurdsen. Foto: Virve Ravolainen / Norsk Polarinstitutt

Navn: Therese Sigurdsen

Tittel: Seniorrådgiver

Hva går din jobb ut på? Være koordinator for MOSJ, gi råd til forvaltningen i samarbeid med kolleger og sammenstille og formidle kunnskap om natur på Svalbard.

Hva betyr kvinnedagen for deg? Kvinnedagen er viktig. Likeverd og like muligheter uavhengig av kjønn har alltid opptatt meg.

Erfarer du å være i mindretall som kvinne i ditt fagfelt? Nei.

Logistikkkoordinator Lisbeth Dalberg. Foto: Framsenteret AS 

Navn: Lisbeth Dalberg

Tittel: Logistikkoordinator

Hva går din jobb ut på? I hovedsak arbeider jeg med fly- og båtoperasjoner i Antarktis. Sørger for informasjon, reise og opphold for personell, samt for at all cargo som skal til/fra Troll-stasjonen i Antarktis blir sendt med båt eller fly, og kommer fram til rette mottaker.  Mye arbeid er relatert til utførsel og innførsel av gods i denne prosessen.

Hva betyr kvinnedagen for deg? Selv om kvinner har fått gjennomslag for mange ting og på enkelte områder er likestilt med menn, har vi fortsatt en vei å gå. Bare se på debatten som nå går lokalt i Tromsø om navn på gater og statuer av kvinner som er bortimot helt fraværende, også innen sportens verden der kvinnehopp endelig har fått plass i internasjonale mesterskap. Likevel er et en liten vei å gå før kvinnelig hoppere er fullt ut likestilt med menn, nå jobbes det også for at de skal få delta i skiflyvning noe jeg mener er både rett og rimelig at de skal få lov til. Ellers vet vi jo at kvinner i andre land ligger langt bak Norge på likestilling og disse må vi forsøke å gjøre en innsats for å hjelpe.

Erfarer du å være i mindretall som kvinne i ditt fagfelt? Ja, i mitt felt er jeg alene kvinne, men heldigvis er vi to kvinner blant syv menn i seksjonen. Jeg har jobbet mye i mannsdominerte miljø, og trives med dette.

Forsker Virve Ravolainen. Foto: Lawrence Hislop / Norsk Polarinstitutt 

Navn: Virve Ravolainen

Tittel: Forsker

Hva går din jobb ut på? Overvåking av og forskning på vegetasjon på Svalbard.

Hva betyr kvinnedagen for deg? Kvinnedagen minner meg om at det har vært en lang historisk utvikling og mye arbeid som ligger bak det at kvinner i dag deltar for fullt i arbeidslivet og samfunnet for øvrig

Erfarer du å være i mindretall som kvinne i ditt fagfelt? Nei.

Seniorrådgiver Ann Kristin Balto. Foto: Olga Shpak / Norsk Polarinstitutt  

Navn: Ann Kristin Balto

Tittel: Seniorrådgiver kommunikasjon 

Hva går din jobb ut på? Jobber med formidling. Har ansvaret for fotoarkivet, og jobber mye med utstillinger. Av og til er jeg med og fotograferer på tokt og feltarbeid.

Hva betyr kvinnedagen for deg? Kvinnedagen er viktig. I mange sammenhenger er ikke kvinner likestilt med menn enda, så det er fortsatte en jobb å gjøre innenfor noen bransjer, og i noen sammenhenger. Lønnsmessig ligger generelt fortsatt kvinner lavere for samme type arbeid, i tillegg til at mange typiske kvinneyrker er lavt betalt.

Erfarer du å være i mindretall som kvinne i ditt fagfelt? Nei, i min avdeling er vi 50/50, og innenfor mitt fagfelt ser det ut kvinner og menn er noenlunde likt representert.

———-

Kilder: 

FN (om kvinnedagen) 

Wikipedia (om kvinnedagen)