Det er imidlertid forventet at oppvarmingen av Barentshavet vil fortsette, viser rapporten.

Det midlertidige oppholdet i oppvarmingen av Barentshavet utdypes i den nye rapporten  Status for miljøet i Barentshavet — Rapport fra Overvåkingsgruppen 2020, som ble lagt frem i dag og utgis av Gruppen for overvåkning av de marine økosystemene (Overvåkingsgruppen) som ledes av Havforskningsinstituttet. 

Overvåkningsgruppen bidrar til god samordning av overvåkning i de norske havområdene, samt en samlet vurdering av tilstand og utvikling i de marine økosystemene. Norsk Polarinstitutt er medlem av gruppen som er bredt sammensatt med deltakere fra 12 direktorater/tilsyn, forvaltnings- og forsknings institusjoner. I rapporten har Norsk Polarinstitutt bidratt med blant annet utarbeidelse av tekst om havisen i Barentshavet, havforsuring, sjøfugl, sjøpattedyr, plankton og miljøgifter i isbjørn.

Polartorsk er en av mange arter som lever i Barentshavet. Foto: Peter Leopold / Norsk Polarinstitutt

Naturlige variasjoner 

Siden 1980-tallet har det vært en markert temperaturøkning i Barentshavet. De siste 4-5 årene har dette endret seg, og temperaturen hadde i 2019 gått tilbake til samme nivå som tidlig på 2000-tallet. Utbredelsen av havis har også økt og iskantsonen trukket seg sørover siden 2016. Denne midlertidige nedkjølingen av Barentshavet er med stor sannsynlighet forårsaket av naturlige variasjoner i klimaet.

Det er forventet at oppvarmingen av Barentshavet vil fortsette. Men det forventes en ny midlertidig oppbremsing om vel 10 år før oppvarmingen igjen skyter fart.

Økt innsikt i økosystemet 

På samme måte som at oppvarmingen fram mot 2016 hadde betydelige effekter på økosystemet i Barentshavet, i form av økt utbredelse av sørlige arter og nedgang i bestander av arktiske arter, er det observert større mengder av enkelte arktiske dyreplankton- og fiskearter etter 2016. Dette bidrar til økt forståelse om hvordan variasjon i klima påvirker dette økosystemet.

De kommersielle fiskebestandene av torsk, hyse, blåkveite og snabeluer er i god forfatning og blir høstet bærekraftig.

FÆRRE LOMVI De siste årene er det registrert en nedgang i flere sjøfuglbestander, for eksempel krykkje og lomvi (bilde). Foto: Tore Nordstad / Norsk Polarinstitutt 

Nedgang i sjøfuglbestander 

Med spredningen vestover siden 2016, antas det at snøkrabben nå har kolonisert det meste av de områdene der det er mulig for den å leve i Barentshavet, men forekomstene i vest og nord er fortsatt for små til å være kommersielt interessante.

Nedgangen i flere av de viktigste sjøfuglbestandene som for eksempel krykkje og lomvi har fortsatt, særlig i de sørlige delene av Barentshavet. Årsakene til dette er ikke fullt ut kjent, men ser ut til å være knyttet til sviktende næringstilgang.

MILJØGIFTER I NÆRINGSKJEDEN Barentshavet er i stor grad rent med lave nivåer av forurensning, men det er likevel høye nivåer av miljøgifter i enkelte toppredatorer, som for eksempel isbjørn, fordi mange miljøgifter oppkonsentreres i næringskjeden. Foto: Nick Cobbing / Norsk Polarinstitutt 

Høye nivåer av miljøgifter i enkelte arter 

Barentshavet er i stor grad rent med lave nivåer av forurensning og sjømat fra området anses som trygg. Det er likevel urovekkende høye nivåer av miljøgifter i enkelte toppredatorer, som for eksempel isbjørn, fordi mange miljøgifter oppkonsentreres i næringskjeden.

Statusrapporten for Barentshavet utgis av Den rådgivende gruppen for overvåking for de helhetlige forvaltningsplanene (Overvåkingsgruppen). Overvåkingsgruppen skal bidra til å utvikle god samordning av overvåkingen i norske havområder, samt gi en samlet vurdering av tilstand og utvikling i de marine økosystemene. Gruppen er sammensatt av deltagere fra 12 direktorater/tilsyn, forvaltnings- og forskningsinstitusjoner og ledes av Havforskningsinstituttet.

Hovedgrunnlaget for statusrapporten er Overvåkingsgruppens indikatorer for Barentshavet, som er publisert på miljostatus.no, og den nyeste rapporten fra arbeidsgruppen WGIBAR under det internasjonale havforskningsrådet (ICES). 

Kontaktperson: Per Arneberg, forsker og leder av Overvåkingsgruppen, Havforskningsinstituttet, tlf: 932 47 562.