FF «Kronprins Haakon» seiler inn i mørketida med to uker forskningstokt rundt Svalbard.

I det mørketida senker seg over Arktis legger forskningsskipet «Kronprins Haakon» fra kai i Longyearbyen retning Polhavet.  I de neste to ukene skal deltakerne om bord på skipet plukke opp og sette ut nytt måleutstyr i havområdet rundt Svalbard.  Utstyret inneholder data om havtemperatur, saltinnhold og havstrømmer, og er viktig informasjonen for å forstå de pågående klimaendringene i Arktis.

Om bord i skipet er forskere, teknikere og øvrig mannskap, i tillegg til en journalist og en kunstner som skal dekke toktet fra deres ståsted.

Toktet er felles for tre store forskningsprosjekter; Arven etter Nansen, Framsenterprosjektet A-TWAIN og SIOS-InfraNor.

Toktleder er havforsker Arild Sundfjord. I bakgrunnen forskningsskipet FF «Kronprins Haakon» da skipet ankom hjemmehavn Tromsø 21. mai i fjor. Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt 

På tokt til det nordlige Barentshavet

For Arven etter Nansen-prosjektet skal toktdeltakerne hente opp og sette ut instrumentrigger i det nordlige Barentshavet. Noen rigger ble satt ut høsten 2018 og disse har nå samlet inn data gjennom en helårssyklus. Det knyttes spenning til hvilken informasjon som finnes i riggene. 

– Vi ser primært etter innstrømning av varmt og næringsrikt atlantisk vann, både fra det sørlige Barentshavet og fra den atlantiske strømgreinen som går nord for Svalbard. Noen av riggene har også noe instrumentering på biogeokjemi og stråling, og for å måle istykkelse og isdrift, forteller toktleder Arild Sundfjord fra Norsk Polarinstitutt.

– I tillegg til riggarbeid skal deltakerne foreta hydrografiske målinger og strømmålinger fra skipet, og sette ut en glider.

Sundfjord er i prosjektledelsen til Arven etter Nansen, og er programleder for «Polhavet» ved Polarinstituttet.  

Kontinentalsokkelen nord for Svalbard 

Andre del av toktet blir langs kontinentalsokkelskråningen nord for Svalbard. Der skal det tas opp rigger for A-TWAIN, som har stått ute i to år. I A-TWAIN studeres Atlanterhavsvannet som kommer inn nord for Svalbard. Dette sørlige vannet spiller en avgjørende rolle for miljøforholdene i Polhavet. Underveis skal det også settes ut nye rigger som er felles for A-TWAIN og SIOS-InfraNor, herunder samles det inn data innenfor fagene oseanografi, is, biogeokjemi og biologi. I tillegg til riggarbeid skal forskerne utføre hydrografiske målinger og strømmålinger fra skipet, og ta vannprøver for biologi og karbonkjemi.

Rapporterer fra Polhavet

Avisa Nordlys deltar på mørketidstoktet ved journalist Raghild Gustad, som underveis vil rapportere fra Polhavet. Innleggene blir publisert på www.nordlys.no og delt på våre sosiale medier (fortrinnsvis Facebook). Om bord er også billedkunstner Hege Holen Paulsrud, som vil lage bilder inspirert av forskningen, aktiviteter og naturmiljøet de ferdes i.