Norsk Polarinstitutt anbefaler i sitt høringssvar om at Olje- og energidepartementet i behandling av 25. konsesjonsrunde vektlegger en føre-var-holdning for best mulig å ivareta økosystemene i iskantsonen. 

Kartutsnittet viser forslagene til areal 25. konsesjonsrunde i rosa sett sammen med 15 % isfrekvens i april 1988-2017 (SVO iskantsonen) i rødt og 0,5 % isfrekvens i blått. Kart: Norsk Polarinstitutt / 2020

Olje- og energidepartementet har foreslått å lyse ut 136 nye blokker for petroleumsaktivitet i Barentshavet og Norskehavet. Forslaget er sendt på offentlig høring

Norsk Polarinstitutt ser med bekymring på at det foreslås å lyse ut områder som omfatter areal i 125 blokker i Barentshavet hvorav flere befinner seg nord for 0,5 % isfrekvens i april måned. Flere av blokkene ligger nær iskantsonen (se kart). Iskantsonen er beite-, oppvekst- og overvintringsområder for fisk, sjøfugl og sjøpattedyr.

portrett av kvinne

Avdelingsdirektør Evy Jørgensen, Norsk Polarinstitutt. Foto: Marius Fiskum

– Det er en reell bekymring at fremtidige potensielle uhell kan medføre store konsekvenser for økosystemene i iskantsonen, spesielt med tanke på at det så langt vi vet fortsatt ikke finnes noen god teknologi for å fange opp olje i is, sier avdelingsdirektør Evy Jørgensen fra Norsk Polarinstitutt.

Høringssvaret fra Norsk Polarinstitutt bygger blant annet på ny kunnskap om sjøfugl fra SEATRACK programmet samt Overvåkningsgruppens oppdaterte status for miljøet i Barentshavet. 

– Vi får stadig mer kunnskap om miljøet i Barentshavet. Kunnskapsgrunnlaget forventes å utvikle seg videre også i de kommende år, og felles for mye av den nye kunnskapen er at vi ser at havarealene i Barentshavet er viktigere enn vi tidligere trodde for mange arter hele året, sier Jørgensen.

I forbindelse med det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget for gjeldende forvaltningsplan ble det fra miljøfaglig hold, inkludert Norsk Polarinstitutt, spilt inn at det særlig verdifulle og sårbare området (SVO) iskantsonen burde flyttes sørover til der havisfrekvensen er 0,5 % i april måned basert på en tidsserie med satellittobservasjoner for 30-årsperioden 1988-2017. Norsk Polarinstitutt står fortsatt inne for det rådet selv om man etter dagens forvaltningsplan har satt SVO iskantsonen til 15 % isfrekvens i april måned.