Forskningsrådet har innvilget 22 nye prosjekter for forsknings-infrastruktur. Til sammen skal 1,4 milliarder kroner fordeles på de nye prosjektene.

Et av prosjektene som får midler er Troll Observing Network (TONe).

En rekke norske og utenlandske institusjoner er involvert i TONe, ledet an og koordinert av Norsk Polarinstitutt.

– Forskningsinfrastruktur, som laboratorier og datakraft, er nødvendig for at norske forsknings- og innovasjonsmiljøer skal yte sitt beste. Oppdatert og relevant infrastruktur styrker kapasiteten og kvaliteten i forskningen, og dermed vår evne til nyskapning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Direktør Ole Arve Misund foran hovedbygget på den norske Troll-stasjonen i Antarktis. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt 

– Viktig for global klimaforskning 

Søknaden til TONe omfatter utstyr til atmosfæriske, kryosfæriske, marine og jordobservasjoner fra områdene rundt den norske forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land, Antarktis.

«Infrastrukturen vil styrke Norges posisjon innenfor Antarktis-forskning og vil gi norske og internasjonale forskere tilgang til observasjoner som er viktig innenfor klima- og jordsystemforskning, og har potensiale for å danne grunnlaget for verdensledende forskning,» skriver Forskningsrådet på sine nettsider

Direktør Ole Arve Misund ved Norsk Polarinstitutt ble svært glad over nyheten som tikket inn i morgentimene i dag. 

– Vi trenger å vite mer om hvordan den antarktiske iskappen og havet rundt påvirker klimaet. Dette krever gode verktøy og samlet forskningsinnsats over landegrensene.

– Antarktis er klodens mest øde og utilgjengelige kontinent. Likevel er det her nøkkelen til noen av våre største samfunnsutfordringer ligger gjemt. Forskningsrådets bidrag til langsiktige overvåkningsprogrammer vil være av stor verdi for det globale klimaet, og Norges videre arbeid på kontinentet, sier Misund. 

Fimbulisen er en isbrem i Dronning Maud Land i Antarktis. Dette bildet er fra november 2010 da en ekspedisjon fra Norge reiste til Antarktis for å studere massebalansen til Fimbulisen, samt smelting og sirkulasjon i havet på undersiden av den flytende isen. Foto: Elvar Ørn Kjartansson / Norsk Polarinstitutt 

Værhardt og krevende logistikk 

Nyvinningene vil komplettere den eksisterende infrastrukturen ved og rundt Troll forskningsstasjon og bidra til en mer komplett og moderne forskningsfasilitet.

– Det er et skrikende internasjonalt behov for utbygging av observasjonssystemer i Antarktis, men det er utfordrende å både etablere og drifte faste lange måleserier i Antarktis. TONe vil være et uvurderlig bidrag i denne sammenheng, sier leder for Antarktis-programmet ved Norsk Polarinstitutt, Birgit Njåstad.

Flere stasjoner på det antarktiske kontinentet har omfattende observasjonsprogrammer, men kontinentets størrelse og ekstreme vær- og naturegenskaper begrenser den geografiske dekningen av observasjoner. Høyere datatetthet er viktig for å forstå hele Antarktis rolle i de globale systemene. TONe vil bidra ved å tette et observasjons-hull i Dronning Maud Land-området, både til lands, i lufta og i havområdene utenfor. 

Leder for Antarktis-programmet, Birgit Njåstad, her fotografert ved Norsk institutt for luftforskning (NILU) sitt observatorium på Trollhøgden ved Troll-stasjonen. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt 

Naturmiljø under press 

Birgit Njåstad understreker at satsing på økt observasjonsdata fra Dronning Maud Land er nødvending, i lys av de pågående klimaendringene som slår ned med økende styrke på klodens sørligste kontinent.

– Antarktis spiller en nøkkelrolle opp mot flere samfunnsutfordringer og vi trenger å sikre innsamling av og tilgang til data over tid fra hele kontinentet, for å følge utviklingen og mulige endringer, sier Njåstad.

I 2019 var forskningsskipet «Kronprins Haakon» på tokt til Sørishavet og Dronning Maud Land, der forskere samlet inn kunnskap om dyrelivet og økosystemet, samt havforsuring.  Underveis i toktet ble det også satt ut nye havobservatorier utenfor isbremmene Fimbulisen og Nivlisen i Dronning Maud Land. Foto: Rudi Caeyers / Norsk Polarinstitutt 

Men utfordringene står i kø. Om lag 90 prosent av all is på jordkloden finnes i Antarktis. De siste tiårene er det registrert betydelig oppvarming over enkelte deler av Antarktis. Konsekvensene av disse klimaendringene er flerfoldige. Det forventes at havisen vil krympe og smeltende isbreer fra det veldige ismassene i Antarktis vil bidra sterkt til global havnivåstigning. Endringene påvirker mennesker rundt om på kloden, i første runde de som bor i lavtliggende landområder som står i fare for å oversvømmes av havvann. Men også livsbetingelsene for planter og dyr vil endre seg (Kilde; FNs klimarapport

fly og beltevogn

Troll har egen flystripe, som fungerer som en portal til og fra Antarktis og innad i kontinentet, for både norske og internasjonale aktører. Her foregår lossing av fly. Foto: Elin Vinje Jenssen /Norsk Polarinstitutt

Troll – en portal til Antarktis 

Troll anses som et nøkkelområde for å skaffe til veie forskning- og overvåkningsdata av naturmiljøet i Dronning Maud Land. Stasjonen er plassert i fjellområdet Jutulsessen i innlandet av Dronning Maud Land, 235 km fra kysten. Her finnes en flystripe på blåisen rett ved, som fungerer som en portal til og fra Antarktis og innad i kontinentet. 

– I TONe har vi sammen med en rekke andre norske partnere presentert et forslag til en forskningsinfrastruktur som vil levere lange tidsserier innenfor alle sfærer i en årrekke framover. Det er flott å se at dette nå har fått støtte. Utnyttelsen av Troll vil komme styrket ut, sier prosjektleder Christina A. Pedersen ved polarinstituttet.

Utnyttelsen av Troll vil komme styrket ut med TONe, sier prosjektleder Christina A. Pedersen. Foto: Arne Egil Tønset / Norsk Polarinstitutt 

TONe vil også inkludere delte forskningstjenester, som en dronetjeneste, mobile laboratoriefasiliteter, tilgang til observasjonsplattformen Troll Supply Vessel og tilgang til feltinstrumenter for forskningskampanjer. Nettverket vil også gi tilgang til alle TONe-data for det nasjonale og internasjonale vitenskapsmiljøet.

De andre partnerne i TONe, i tillegg til Norsk Polarinstitutt, er Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norsk institutt for luftforskning (NILU), NORSAR og  NORCE, samt British Antarctic Survey (BAS) , University of Leeds og University of Washington.

Beskrivelse av infrastruktur knyttet til TONe.