Jan-Gunnar Winther blir leder av spesialutredning for hav i China Council for International Cooperation on Environment and Development (CCICED).

Jan-Gunnar Winther, som siden 2015 har vært medlem av rådet, overtar nå som leder for en spesialutredningen for hav. Han inntar vervet som representant for Norsk Polarinstitutt.

Winther leder senter for Hav og Arktis, og innehar en stilling i 20 prosent som fagdirektør ved polarinstituttet.  

Programleder Birgit Njåstad (t.v.) og fagdirektør Jan-Gunnar Winther fra Norsk Polarinstitutt, fotografert i forbindelse med sluttrapporten som ble overlevert til sekretariatet i CCICED i 2020. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt 

Gir anbefalinger til regjeringen 

Kinas råd for internasjonalt samarbeid om miljø og utvikling (CCICED), med forankring i Kinas regjering, ble grunnlagt i 1992 som et internasjonalt rådgivende organ. Rådet gir anbefalinger til den kinesiske regjeringen på politikkutforming knyttet til miljø og utviklingsspørsmål, herunder hvordan havet kan bidra til Kinas mål om karbonnøytralitet i 2060. 

– Arbeidet gir mulighet for å styrke dialogen og samarbeidet med Kina på viktige innsatsområder for Norge og det internasjonale samfunnet. Kinas bidrag til å møte klima- og miljøutfordringene og utviklingen av bærekraftige havnæringer er svært viktig, sier Jan-Gunnar Winther.

Hele rådet møtes en gang per år, mens ekspertgruppen har løpende kontakt med hverandre. 

Arbeidsgruppa på globale havspørsmål i CCICED jobber med spørsmål knyttet til helhetlig og økosystembasert havforvaltning, marine levende ressurser og biodiversitet, marin forsøpling inkludert plast, grønne maritime operasjoner, energiforsyning og mineralutvinning. Foto: Geir Wing Gabrielsen / Norsk Polarinstitutt 

Norsk havforvaltning som byggestein

Det var på initiativ fra Norge at det ble etablert en egen arbeidsgruppe på globale havspørsmål under CCICED. Norsk Polarinstitutt har deltatt i koordinering av dette arbeidet siden 2016. Arbeidsgruppa har jobbet med spørsmål knyttet til helhetlig og økosystembasert havforvaltning, marine levende ressurser og biodiversitet, marin forsøpling inkludert plast, grønne maritime operasjoner, energiforsyning og mineralutvinning.

Erfaringer fra den norske havforvaltningen er blitt brukt som en byggestein i dette arbeidet.

– Jeg ser på det som viktig internasjonal annerkjennelse av polarinstituttet, og av Jan-Gunnar Winther som leder og fagperson, at han nå skal lede havutredningen i CCICED, sier direktør i Norsk Polarinstitutt, Ole Arve Misund.  

I fjor ble en rapport om arbeidet til arbeidsgruppen for hav overlevert sekretariatet i CCICED. Her gis det anbefalinger primært knyttet til fiskerier, akvakultur og biodiversitet. I tillegg la gruppen frem foreløpige anbefalinger om bekjempelse av ulike havforurensning. I forbindelse med levering av rapport og anbefalinger ble det holdt et forum om marine spørsmål, før anbefalingene ble lagt frem for selve rådet.

Relevant lenke: 

Overleverte sluttrapport om norsk-kinesisk havsamarbeid (www.npolar.no  8-09-2020)