Med minkende havis er Polhavet er i ferd med å bli mer tilgjengelig for menneskelig aktivitet.
«Instrumentriggene satt ut på Polhavstoktet 2022 er begynnelsen på en lang tidsserie som er viktig for best mulig forvaltning av området», sier toktleder Ole Arve Misund.

På arbeidsdekket på forskningsskipet Kronprins Haakon er fire kilometer med kevlartau spolet opp på vinsjene og avanserte forskningsinstrumenter ligger klare på dekk. Småpraten har stilnet. Det er full konsentrasjon under operasjon sjøsetting av Norsk Polarinstitutts nordligste og lengste instrumentrigg.

Fugleperspektiv av personer som står på båtdekk med hjelmer på hodet og ser på når instrumenter blir heist ned i isdekket hav.

UT I ISEN: Instrumentriggene som har fått navnene Amundsen-1 og Nansen-1 er de lengste og nordligste instrumentriggene Norsk Polarinstitutt har satt ut, og markerer starten på en ny tidsserie i det sentrale Polhavet. Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud, Norsk Polarinstitutt

4000 meter vertikalt

Polhavstoktet 2022 har nådd den vestre delen av Amundsenbassenget, et av fire dype områder i Polhavet. Her er den første instrumentriggen ut. Den andre står i Nansenbassenget lengre sørøst, et annet miljø som er skilt fra nabobassenget med en undervannsrygg, Gakkelryggen.

«Disse instrumentriggene flyter vertikalt i vannsøyla med et anker i bunn. Oppdriftselementer flere steder langs kevlartauet holder riggen stående i vannsøyla», forteller forskningsingeniør Kristen Fossan som leder riggutsettinga.

Langs tauet fester Fossan og kollegaene avanserte forskningsinstrumenter som måler ulike deler av vannsøyla, økosystemet, isen og menneskelig aktivitet. Alt sammen puslespillbrikker som er viktige for å forstå Polhavet som er i rask endring.

To personer med hjelm fester en hydrografimåler på en rigg. De står på et båtdekk med islagt hav i bakgrunnen

FORSKNINGSINGENIØRER: Marius Bratrein og Kristen Fossan fester en av ni hydrografimålerne på Nansen 1-riggen som skal måle temperatur og saltholdighet i vannsøyla de neste årene. Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud, Norsk Polarinstitutt

Måler året rundt

Selv om Arktis blir varmere, er det fortsatt et ekstremt miljø med kulde, mørke og isdekke mesteparten av året. For å forske her, spesielt om vinteren, kreves omfattende ekspedisjoner som koster mye. Kun et par ekspedisjoner har tatt prøver fra Polhavet vinterstid og enda færre har gjort gjentakende observasjoner.

Oseanograf Paul Dodd leder forskningen på Polhavstoktet 2022, og sier at utsettinga av riggene markerer starten på en ny, lang tidsserie.

«Nå får vi en ny type datasett fra det sentrale Polhavet med kontinuerlige målinger året rundt fra to nøkkellokasjoner, over to år. Forskningen er unik og Polhavstoktet legger grunnlaget for dette», sier Dodd.

Polhavstoktet og riggene er hovedsakelig er finansiert av Klima- og Miljødepartementet og Utenriksdepartementet.

«Vi ivaretar Norges interesser gjennom å markere oss forskningsfaglig med tokt med F/F Kronprins Haakon og utsetting av rigger i det sentrale Polhavet», sier toktleder og direktør Ole Arve Misund.

Sammenlikner Amundsen- og Nansenbassenget

Det marine økosystemet i Polhavet er understudert, men eksisterende forskning viser at det utfordres av de store og raske endringene i isdekket og vannet.

«Teorien er at Nansenbassenget sørøst er mer «atlantifisert» enn Amundsenbassenget», sier Dodd.

Atlantifisering betyr at Polhavet blir mer likt Nord-Atlanterhavet. Jo mer varmt, atlantisk vann som strømmer inn i Polhavet på dypet, jo større sjanse for at det kan varme opp overflatevannet som kan bidra til å smelte havisen over.

I tillegg betyr det at Polhavet blir varmt nok for atlantiske arter som kan utkonkurrere de polare artene som er tilpasset kalde forhold og ofte avhengig av is.

Fire personer med hjel, står og ser på rigger som blir heist opp fra et båtdekk

TVILLINGRIGGER: «De nye riggene gjør at vi kan sammenlikne Amundsen- og Nansenbassenget og hvordan de påvirkes ulikt av den pågående atlantifiseringen. Svarene vil gi oss en pekepinn på hvordan framtidas polhav vil se ut», forklarer Paul Dodd. Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud, Norsk Polarinstitutt

Forventer mer trafikk

Med atlantifisering og minkende havis blir tidligere utilgjengelige områder tilgjengelig for mer menneskelig aktivitet.

«Vi forventer at det vil bli økt trafikk i Polhavet, som nye transportruter og eventuelt fiskeriaktivitet. For å kunne forvalte området best mulig, må vi kartlegge hva som er verdifullt og sårbart her. Observasjonene fra instrumentriggene trengs for å forstå det nylig tilgjengelige marine miljøet og økosystemet», sier Dodd.

Paul Dodd leder programmet SUDARCO (Sustainable Development of the Arctic Ocean) i regi av Framsenteret, som skal sette sammen et kunnskapsgrunnlag for best mulig forvaltning av Polhavet. 69 forskere og teknikere fra ni av Framsenterets medlemsinstitusjoner deltar. For å gi oppdaterte forvaltningsråd, jobber SUDARCO for å tette tre kunnskapshull:

  • Hva er verdifullt og sårbart i Polhavet?
  • Hvor tilgjengelig er de ulike delene av Polhavet i dag og hvor tilgjengelig vil områdene bli i framtida?
  • Hva slags reguleringer finnes i dag og vil de være tilstrekkelige framover? Hvordan kan man eventuelt endre disse reguleringene?

Målingene fra instrumentriggene blir en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for SUDARCO, men også for andre prosjekter.

Nytt fokusområde i Polhavet

Instrumentriggene er en forlengelse av polarinstituttets instrumentnettverk i Polhavet. Riggen i Amundsenbassenget er plassert 270 nautiske mil oppstrøms fra de liknende instrumentriggene som står i Framstredet, hvor polarinstituttet har over 30 år lange måleserier.

Kart som viser plassering av riggene Observasjonene fra riggene Amundsen-1 og Nansen-1 i Polhavet

INSTRUMENTNETTVERK: Observasjonene fra riggene Amundsen-1 og Nansen-1 vil være viktige for å kunne forklare sesongvariasjonene vi observerer med riggene i Framstredet, og også riggene i Barentshavet som kalles ATWAIN. Kart: Yannick Kern, Norsk Polarinstitutt

I tillegg står riggene i et av fokusområdene for det nye observasjonsnettverket som etableres innen EU Horizon 2020-prosjektet, Arctic PASSION. Prosjektet skal utvikle et helhetlig, arktisk observasjonssystem gjennom internasjonalt samarbeid og koordinering.

Forskningsrådgiver for Arctic PASSION, Anna Nikolopoulos, arbeider med nettverket i den atlantiske sektoren av Polhavet. Hun mener at det er mye å vinne ved å samle inn data i noen dedikerte plasser, felles for flere forskjellige fagområder.

«Det er knapt noe annet miljø på jorda som endrer seg så raskt som Polhavet. Langtidsdataene blir åpne og tilgjengelige for alle. Målet er at standardiserte forskningsmetoder og lange tidsserier med observasjoner i fokusområdene, skal gi oss ny kunnskap til å forstå Polhavet best mulig», avslutter Nikolopoulos.

Kvinne med hjelm står på bådekk med en fjernkontroll i hendene og ser opp

FULL KONTROLL: Assisterende vitenskapelig toktleder på Polhavstoktet, Anna Nikolopoulos, dobbeltsjekker blant annet serienumrene på alle instrumentene før de sjøsettes. Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud, Norsk Polarinstitutt