Seniorrådgiver Dag Vongraven har arbeidet i årevis med isbjørn, både i felt og de siste årene med forvaltning fra kontoret i Tromsø. Han er også mangeårig leder av spesialistgruppen for isbjørn i regi av International Union for Conservation of Nature — IUCN.

Dag Vongraven fotografert under det internasjonale isbjørnpartsmøte i Tromsø i 2009. Foto: Morten Flytkjær Nesse / Norsk Polarinstitutt 

Navn: Dag Vongraven

Alder: 60 år 

Stilling: Seniorrådgiver ved Norsk Polarinstitutt 

Utdanning: Cand.scient. i generell zoologi,  og holder på med en doktorgrad på isbjørn og mennesker.

Hva går jobben din ut på? 

Jeg jobber med saker som handler om isbjørn spesielt, men også om andre arter og naturforhold i Arktis. Sentrale oppgaver som jeg er involvert i er det internasjonale samarbeidet gjennom Arktisk råds arbeidsgrupper, faglig oppfølging av overvåking i norsk Arktis og øvrig internasjonalt isbjørnsamarbeid både gjennom forskning og forvaltning.

I tillegg bistår jeg i nasjonal forvaltning av alle dyrearter som hører hjemme på Svalbard, arters sårbarhet overfor forskjellige typer påvirkning, oppgaver knyttet til forvaltningsplanen for Barentshavet, blant annet gjennom petroleumshøringer og miljørisiko, samt koordinering av saker rundt iskantsonen og isfrekvens.

Hvorfor er det viktig med internasjonale avtaler knyttet til forvaltning av isbjørn?

Internasjonale avtaler rundt forvaltning av isbjørn er tvingende nødvendig fordi vi ser et svært alvorlig og globalt trusselbilde for isbjørn som tegner et lite hyggelig bilde for framtida for arten. Jeg tenker da særskilt på klimaendringene som truer isbjørnens eksistens fordi havisen, som er isbjørnens leveområde, krymper i et urovekkende høyt tempo. I tillegg foregår en svært profitabel internasjonal handel med isbjørnskinn som vil kunne drive fram et ikke bærekraftig fangstnivå inn i nærmeste framtid.

Hvordan tror du det står til med isbjørnbestanden i år 2050?

I 2007 publiserte amerikanske forskere fra US Geological Survey en modellstudie som konkluderte med at 2/3 av verdens isbjørn er borte innen 2050. Det er ingenting som tyder på at dette ikke gjelder fortsatt. Den isbjørnen som fortsatt lever i 2050 vil stort sett være å finne helt nord i Canada og kanskje nord på Grønland, mens den i hovedsak vil være borte fra Svalbard.

Har du forslag til bøker eller artikler for de som vil lese mer om isbjørn?

Ja, da vil jeg foreslå:

Stirling, Ian. 2011. Polar bears: the natural history of a threatened species. Fitzhenry & Whiteside, Markham, Ontario, Canada, 334 sider  

Derocher, Andrew E. 2012. Polar bears: a complete guide to their biology and behavior. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, USA, 249 sider

Isbjørn fotografert i Framstredet sensommeren 2019. Foto: Lawrence Hislop / Norsk Polarinstitutt