Norsk Polarinstitutt anbefaler at Norge følger en forsiktig føre-var tilnærming til mineralutvinning på havbunnen, og at vi opptrer i tråd med anbefalinger og konklusjoner fra det enorme arbeidet som skjer innenfor FNs havrettskonvensjon (UNCLOS) og den internasjonale havbunnsmyndigheten (International Seabed Authority – ISA), samt det arbeid som pågår i regi av alle andre relevante internasjonale sammenslutninger hvor Norge deltar.

Bakgrunn

Olje- og energidepartementet sendte i oktober 2022 ut konsekvensutredning for mineralutvinning på norsk kontinentalsokkel. Et område på mer enn 600 000 km2 i Norskehavet foreslås åpnet for undersøkelse og utvinning av mineraler fra bunnen av dyphavet. Området omslutter foreslåtte Særlig Verdifulle Områder som f.eks. Jan Mayen, Midtatlantisk rygg og Vesterisen, og strekker seg nordover helt inn til eggakanten vest av Svalbard. Norge planlegger å utnytte to av tre kjente kilder til mineralrike avsetninger; massive sulfidforekomster og manganskorper. Oljedirektoratet har fått i oppgave å utarbeide en ressursvurdering, men denne er foreløpig ikke offentlig tilgjengelig.

Det foregår ingen fullskala gruvevirksomhet på havbunnen pr i dag. Under FNs havrettskonvensjon (UNCLOS) har det siden 1996 blitt lagt ned et stort arbeid for å forberede reguleringer av slik aktivitet utenfor nasjonale jurisdiksjoner, men pr 2021 er det kun gitt tillatelser til undersøkelser. Framtidig behov for sjeldne jordmetaller (REE) og andre sjeldne mineraler vil bli stort, da mange av disse er sentrale mineraler i teknologi som gir fornybar energi.

Vårt råd

Det er store kunnskapsmangler og spesielt mangel på kunnskap om grunnlagsdata for de relevante økosystemer i dette området på dyphavet og i vannsøylen. Teknologi og metoder for utvinning er fortsatt under utvikling, og det er vanskelig å si noe om konsekvenser av en aktivitet man enda ikke kjenner.

I lys av de alvorlige advarslene om store kunnskapsmangler og et forventet konsekvensbilde fra mange hold, tilrår Norsk Polarinstitutt at Norge øker innsatsen når det gjelder innsamling av grunnlagsdata, forskning på effekter av mineralvirksomhet på havbunnen og intensiverer arbeidet med utvikling av teknologier for ekstraksjon og transport av mineraler. Det vil også være viktig å øke fokuset på gjenvinning, for å gjøre mer for å få ned det framtidige behovet for kritiske og sjeldne mineraler.

Norsk Polarinstitutt anbefaler at Norge følger en forsiktig føre-var tilnærming til mineralutvinning på havbunnen, og at vi opptrer i tråd med anbefalinger og konklusjoner fra det enorme arbeidet som skjer innenfor FNs havrettskonvensjon (UNCLOS) og den internasjonale havbunnsmyndigheten (International Seabed Authority – ISA), samt det arbeid som pågår i regi av alle andre relevante internasjonale sammenslutninger hvor Norge deltar.

Les hele høringssvaret (PDF)

Forslag til nye felt for mieralutvinning

Kart som viser foreslått åpnet område og forslag til nye særlig verdifulle og sårbare områder i forvaltningsplanene for norske havområder.
Kart: Norsk Polarinstitutt. Kilder:Eriksen et al. 2021