Norsk Polarinstitutt støtter forslaget til verneområde i nedre Adventdalen, og vurderer at forslag til avgrensning og vernebestemmelser virker fornuftige og formålstjenlige. Verneforslaget vil gi et styrket og varig vern av områder med særlig rikt fugleliv i nedre Adventdalen, men verneplanen kan forbedres ved å utføre noen endringer som påpekes i høringssvaret.

Bakgrunn

Sysselmesteren har sendt på høring verneforslag for nedre Adventdalen, med formål å styrke vern av områder med særlig rikt fugleliv. I arbeidet med verneforslaget har Norsk Polarinstitutt levert det sentrale kunnskapsgrunnlaget, og gir innspill til høringen på bakgrunn av rollene som rådgiver og aktør i området.

Det foreslås vern av et gitt areal i nedre Adventdalen med verneform naturreservat og tilhørende verneforskrift. Det foreslåtte verneområdet omfatter dalføret samt noen av sidedalene i nord og øst. Verneforskriftens formål er å bevare et unikt arktisk dalføre med viktige våtmarksområder og naturlig tilhørende vegetasjon, dyreliv og geologiske formasjoner. Adventdalen er et spesielt viktig trekk- og hekkeområde for fugl og er et av de største, og frodigste dalførene på Svalbard.

Vårt råd

Høringsdokumentet er i all hovedsak grundig og godt utført, med beskrivelser av aktuelle temaer. De beskrevne miljøverdiene er i tråd med den kunnskapen Norsk Polarinstitutt besitter, men er stedvis mangelfull eller unyansert. Spesifikke eksempler påpekes i høringsuttalelsen, og for å forbedre verneplanene anbefaler vi å utføre endringene som foreslås der.

Les hele høringssvaret (PDF)

Foreslått verneområde i Nedre Adventdalen merkert i grønt. Kartutsnitt fra Svalbardkartet / Norsk Polarinstitutt