Norsk Polarinstitutt ber om at oppdatert kunnskap fra den pågående SVO-prosessen tas inn i konsekvensutredningen.

Bakgrunn

Bakgrunnen for høringen er at regjeringen har besluttet å igangsette en åpningsprosess for undersøkelse og utvinning av havbunnsmineraler på norsk kontinentalsokkel i henhold til havbunnsmineralloven.

Vårt råd

Norsk Polarinstitutt ber om at oppdatert kunnskap fra den pågående SVO-prosessen tas inn i konsekvensutredningen.

En grundig kartlegging av området som vil bli påvirket vil være viktig for å hindre at den planlagte aktiviteten truer den økologiske funksjon eller naturmangfoldet. Det foreligger lite informasjon om effektene av mineralutvinning på havbunnen, konsekvensene av slik aktivitet eller avbøtende tiltak. Aktiviteten vil trolig medføre en irreversibel endring av havbunnen i området.

Les hele høringssvaret (PDF)

Utredningsområdet for havbunnsmineraleri Norskehavet og Barentshavet

Utredningsområdet for havbunnsmineraler sett sammen med gjeldende særlig verdifulle og sårbare områder (SVOer) som omfattes av de helhetlige forvaltningsplanene for norske havområder (Meld. St. 20 (2019-2020))