Norsk Polarinstitutt er kritisk til at tildeling av tillatelser til leting etter olje og gass i Barentshavet nå skal skje gjennom en TFO-ordning hvor de opprinnelige kriteriene for vurdering av hvorvidt områder kan sies å være modne ikke er kjent for andre etater enn de som tildeler.

Bakgrunn

Olje- og energidepartementet (OED) har sendt på høring forslag til utvidelse av eksisterende TFO-område i Barentshavet. Hvis alle foreslåtte områder blir inkludert vil arealet av TFO i Barentshavet være ca. 50 % av alt åpnet areal, og alle de foreslåtte blokkene ligger i vestlige deler av Barentshavet. Kriteriene for at et område kan inkluderes i TFO er at området er modent og at det finnes eksisterende infrastruktur. I regjeringsplattformen har sittende regjering slått fast at alt nytt areal som skal åpnes for petroleumsvirksomhet skal skje som en utvidelse av TFO. Et TFO tilbakeleveres ikke og vil derfor alltid være tilgjengelig for utbygging. Siste ordinære konsesjonsrunde for åpning av umodne områder var i 2020.

Vårt råd

Norsk Polarinstitutt er kritisk til at tildeling av tillatelser til leting etter olje og gass i Barentshavet nå skal skje gjennom en TFO-ordning hvor de opprinnelige kriteriene for vurdering av hvorvidt områder kan sies å være modne ikke er kjent for andre etater enn de som tildeler. Når man nå ser ut til å inkludere områder uten infrastruktur i TFO, så mener vi at dette er så stor og vesentlig endring at det burde vært gjenstand for en egen offentlig høring.

Norsk Polarinstitutts syn er at de fleste av de foreslåtte blokkene bør forbli uåpnet, fordi:

  • Mange av de foreslåtte blokkene er i direkte konflikt med eksisterende og foreslåtte reviderte SVO-er.
  • De ligger i områder som er kritisk viktige for truete sjøfuglarter som Norge har forvaltningsansvar for.
  • Det sies i regjeringsplattformen at «klima og miljø skal vurderes mer helhetlig i TFO-rundene». Slike prosedyrer savnes det beskrivelse av i høringsdokumentene.
  • Miljømyndighetens regulering av aktivitet i et TFO blir mer utfordrende, da miljømessige forhold kan ha endret seg betraktelig fra åpning til operatører søker om boretillatelser, hvilket betyr at miljømyndighetene ikke nødvendigvis kan benytte relevant ny kunnskap som grunnlag for regulering.

Les hele høringssvaret (PDF)

Kart som viser eksisterende TFO og nye områder som er på høring i 2023.