Et konsortium av italienske forskningsinstitusjoner planlegger å gjennomføre vitenskapelige undersøkelser i havområdene vest for Svalbard og på vest- og øst-siden av Bjørnøya. Norsk Polarinstitutt fraråder seismikkundersøkelser i deler av det omsøkte området i august–september.

Bakgrunn

Et konsortium av italienske forskningsinstitusjoner planlegger å gjennomføre vitenskapelige undersøkelser med R/V Laura Bassi i perioden 16.08.21–19.09.21. På deler av toktet, som går til havområdene vest for Svalbard og på vest- og øst-siden av Bjørnøya, skal det benyttes seismikk.

Vårt råd

På bakgrunn av at toktet tidsmessig og geografisk overlapper med områder som er viktig for hval, og går inn i to SVO’er, fraråder Norsk Polarinstitutt seismikkundersøkelser i deler av det omsøkte området i august-september. Om aktiviteten likevel tillates, bør avbøtende tiltak, så som observasjoner av hval og soft-start av instrument, iverksettes.

Les hele høringssvaret (PDF)

kart som viser fraråding for seismikk for 2021

Figur 1: Utdrag av figur A 1.2 i Sivle m.fl. (2021), frarådingskart for seismikk for 2021.