For å holde virksomheten innenfor tilgjengelige budsjettrammer, har Norsk Polarinstitutt besluttet redusere aktiviteten på noen utvalgte områder i 2024. Som et avbøtende tiltak avlyses et tokt med polarinstituttets forskningsskip «Kronprins Haakon» som skulle ha overvåket innstrømmingen av varmere vann i Polhavet.

Som et ledd i besparelsene blir «Kronprins Haakon» lagt til kai i den avlyste toktperioden.

Vi må gjøre umiddelbare økonomiske grep for å komme i balanse. Slik det er nå styrer vi mot et overforbruk i 2024, og det er vi pliktet til å unngå. Det sitter langt inne å avlyse et viktig tokt, og legge forskningsskipet til kai, men økte kostnader og utgifter gjør at vi ikke kommer utenom kutt i aktiviteten inneværende år, sier polarinstituttets direktør, Camilla Brekke.

Direktør Camilla Brekke. Foto: Siri Uldal / Norsk Polarinstitutt 

Kuttene får følger for Norsk Polarinstitutts oppdrag; blant annet legger det begrensinger på innhenting av viktig vitenskapelig kunnskap og klimaovervåking. Når «Kronprins Haakon» i en periode legges til kai medfører det, i tillegg til manglende kunnskapsinnhenting, også begrenset synlighet i de nordlige havområder.

«Kronprins Haakon» er svært viktig for vår faglige aktivitet og mandat. Viktige tidsserier rammes ved dette grepet. Vi går også glipp av viktig polarforskning, i en tid med økende behov for mer kunnskap om endringer i klima og økosystem i Arktis. Dette er alvorlig, men vi gjør disse grepen for å komme i økonomisk balanse i 2024. Vi arbeider nå for å omstille oss til en mer sikker økonomisk drift fremover, sier polarinstituttets direktør.