Norsk Polarinstitutt har det nasjonale ansvaret for topografisk kartlegging av Dronning Maud Land. Stortingsmelding 32 - Norske interesser og politikk i Antarktis slår fast at det skal arbeides for at kartlegging, forskning og overvåkning er på et nivå som trygger norske interesser og internasjonale plikter.

mann måler

Harald F. Aas måler inn endemarkeringer på Troll Airfield. Foto: Harald F. Aas / Norsk Polarinstitutt

All aktivitet i Dronning Maud Land er avhengig av gode kartdata, og for dette området er det eksisterende kartgrunnlaget i hovedsak basert på skråfoto fra fly fotografert under feltekspedisjonene på 50-tallet. Kartene ble utgitt i målestokk 1:250 000 og er i dag lite egnet for den utviklingen som har vært etter at Trollstasjonen ble utvidet til å være helårstasjon i 2005. Under feltsesongen 2010/11 ble det uført teknisk kartlegging av selve stasjonsområdet og innmåling av flystripa på isen. Siden da har stasjonsområdet blitt kraftig utbygd, og flystripa har flyttet seg mange meter.

Troll Airfield med markeringsskilt sammen med oppsett av GPS-måleutstyr på snøskuter. Foto: Harald F. Aas / Norsk Polarinstitutt

For å fornye det topografiske kartgrunnlaget over større deler av Dronning Maud Land, ble det i 2017 kjøpt inn en større mengde bilder med høy oppløsning og stereodekning tatt fra satellittene World View 1, 2 og 3. Bildene vil danne grunnlaget for nye topografiske kart over de delene av Dronning Maud Land med mest aktivitet. I første rekke gjelder dette Jutulsessen og områdene rundt Trollstasjonen og Troll Airfield. Etter hvert vil kartleggingen bevege seg østover i retning Tor.

Innmåling av naturlig passpunkt med GPS nord for Stabben. Punktet brukes som referanse for georeferering av satellittbilder. I nord sees nunatakkene rundt Rabben. Foto: Harald F. Aas / Norsk Polarinstitutt

I 2018 ble følgende kartleggingsarbeid utført på Troll og rundt fjellområdet Jutulsessen:

  • Oppdatering av det tekniske kartgrunnlaget på stasjonsområdet, herunder veier, bygninger, antenner, kabler og rør.
  • Innmåling av flystripa basert på markeringene langs rullebanen og innflyvingsmerkene i hver ende. En del staker i isen på utsiden av flystripa ble også innmålt for referanse på tvers av stripa. Alle markeringer og staker er målt inn flere ganger tidligere, og målingene viser en isdrift på ca 2 meter i østenden av flystripa og ca 4 meter i vestenden.
  • Innmåling av passpunkter for presis posisjonering av satellittbildescenene (såkalt aerotriangulering) i forkant av kartproduksjonen over Jutulsessen og Troll/Troll Airfield. Dette vil sikre at dataene som produseres har den beste nøyaktigheten som kan oppnås i dag. Denne delen av prosjektet ble gjennomført i samarbeid med geologene, ved å tilpasse lokasjonene til hverandre.